Förteckning


Som förmyndare kan du vara skyldig att komma in med en förteckning över den omyndiges (barnets) tillgångar och skulder till överförmyndaren.

När ska jag lämna in förteckning som föräldraförmyndare?

Föräldrar, som är förmyndare för sitt barn, är skyldiga att komma in med en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren, inom en månad från att barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder anges per den dag som tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas på heder och samvete av samtliga förmyndare. Samtliga tillgångar, med undantag för ett eventuellt ungdomskonto som barnet själv använder, ska redovisas.

Överförmyndaren har också rätt att begära att föräldraförmyndare ska komma in med en förteckning över barnets tillgångar om det av annan anledning skulle anses finnas skäl för detta.

Aktuellt prisbasbelopp

När ska jag lämna in förteckning som förordnad förmyndare?

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, är skyldiga att komma in med en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom två månader från att de blivit utsedda av tingsrätten. På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder per den dag förmyndaren utsågs av tingsrätten anges. Samtliga tillgångar, med undantag för eventuellt ungdomskonto som barnet själv använder, ska redovisas.

Förteckning från föräldrarförmyndare