Bodelning

En bodelning mellan sambor är frivillig. Den sambo som vill ha en bodelning måste därför begära det. En sambo kan dock inte vänta hur länge som helst med att begära bodelning efter att samboförhållandet har upphört. När ett samboförhållande upphör måste samborna fördela tillgångarna mellan sig på något sätt. Samborna kan antingen göra en formell bodelning eller dela upp ”samboegendomen” mellan sig på något annat sätt.

Sambor måste begära bodelning

Det finns som sagt inget krav på att sambor måste göra en formell bodelning. Den sambo som vill att paret ska genomföra en bodelning måste alltså begära det. Om du fått i uppdrag att som god man bevaka huvudmannens rätt vid en bodelning, är det alltså mycket viktigt att du – om det är i huvudmannens intresse – begär bodelning och att du gör det inom rätt tid!

För att det inte ska uppstå några tveksamheter om begäran om bodelning verkligen framställts, är det viktigt att begäran görs skriftligt och att du försäkrar dig om att mottagaren verkligen fått del av begäran. Detta kan du säkerställa genom att till exempel överlämna begäran personligen till mottagaren (om det är möjligt) och be vederbörande att skriftligen bekräfta mottagandet eller genom att anlita ett delgivningsföretag. Det går också bra att skicka begäran med ett rekommenderat brev. Då blir det enklare att bevisa att en begäran om bodelning verkligen har framställts. Om mottagaren skulle förneka att han/hon har tagit emot någon begäran om bodelning, är det nämligen upp till dig som god man att bevisa att begäran om bodelning kommit fram till mottagaren.

Sambor som är överens kan dela upp samboegendomen som de vill, till exempel att var och en behåller det han eller hon har köpt. Då sambor fördelar samboegendomen mellan sig efter egen överenskommelse gäller den överenskommelsen. Detta innebär att en sambo inte kan kräva att en formell bodelning ska göras om samborna redan har gjort upp om vem som ska ha vad.

Begäran om bodelning (som självfallet ska dateras) kan utformas så här:  

”I egenskap av god man för NN, personnr. xxxxxx-xxxx, begär jag att bodelning enligt sambolagen ska genomföras mellan Er och NN.”

Skyldighet för sambo att medverka vid bodelning

Om en sambo begär att paret ska bodela måste den andre sambon gå med på detta (detta gäller dock som sagt endast om paret inte redan har delat upp all egendom mellan sig). Den andre sambon får inte vägra att bodela eller försvåra bodelningen på något sätt. Bodelningen omfattar endast bostad och bohag som skaffats för gemensam användning. Därför är det vanligast att det är den av samborna som totalt äger minst gemensamt bohag eller som inte är ägare till den gemensamma bostaden, som brukar kräva att en bodelning genomförs.

Bodelningsförrättare

Om samborna inte kan enas om en bodelning, kan någon av samborna vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Om boet efter den ena sambons död ställs under förvaltning av en boutredningsman, fungerar boutredningsmannen även som bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Varje sambo ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en sambo vägrar att lämna uppgifter till bouppteckningen, kan domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Bodelningsförrättaren har rätt till arvode för sitt arbete. Arvodet ska som huvudregel betalas av samborna med hälften var. Den bodelningshandling som bodelningsförrättaren har upprättat ska i original eller bestyrkt kopia så snart som möjligt skickas till båda samborna.

Klander av bodelningen

En sambo som är missnöjd med bodelningen får klandra (överklaga) den genom att inom fyra veckor väcka talan vid domstol mot den andra sambon vid den tingsrätt som har förordnat bodelningsförrättaren. Klandras inte bodelningen inom denna tid, har sambon förlorat sin rätt att få bodelningen prövad av domstol.

Tidsfrist för begäran om bodelning

Den sambo som vill att samborna ska genomföra en bodelning måste begära detta inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. När ett samboförhållande upphör är oftast enkelt att fastställa, till exempel när samborna flyttar isär eller när någon av dem avlidit. Ibland kan det dock vara svårare att avgöra när ett samboförhållande har upphört, till exempel när förhållandet har upphört men samborna fortfarande bor tillsammans. Genom den bestämda tidsfristen på ett år förhindras en sambo från att långt i efterhand kunna kräva att en bodelning ska genomföras. Separationen slutregleras så snart som möjligt. Om en sambo väntar för länge upphör alltså hans eller hennes rätt att kräva bodelning. 

Exempel:
Lotta och Torsten blev sambor i juni 2005 då de flyttade till en gemensam lägenhet. I januari 2006 separerar paret och Lotta flyttar till en egen lägenhet. Samborna har på sig till januari 2007 att begära bodelning. Begär någon av dem bodelning i mars 2007 finns det inget krav på att motparten måste gå med på detta.

Dödsfall

Vid en sambos dödsfall är det bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Den avlidnes arvingar kan alltså inte begära en bodelning. Om ett samboförhållande upphör på grund av att ena sambon avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, måste den efterlevande sambon begära bodelning senast vid bouppteckningen. Bouppteckning ska hållas senast tre månader efter dödsfallet.

Exempel:
Magnus och Emma har varit sambor under flera år. I januari 2008 separerar de och flyttar isär. Magnus och Emma kan begära bodelning fram till januari 2009. Magnus avlider dock i slutet av februari 2008. Detta innebär att Emma bara har på sig fram till och med bouppteckning att begära bodelning. Bouppteckningen ska göras senast i slutet av maj 2008.

Rätten till bodelning går förlorad

Om inte en sambo framställer sitt krav på bodelning inom ettårsfristen förlorar sambon sin rätt att kräva bodelning. Som god man måste man alltså snabbt bilda sig en uppfattning om när begäran om bodelning senast måste ske.

Exempel:
Rune flyttade hem till Gullan 1999. I mars 2005 flyttar han ut. Rune dröjer fram till den 29 november 2006 med att begära att parterna ska göra en bodelning enligt sambolagen. Anledningen till att det dröjde så länge är att han arbetat så mycket att han inte hunnit tänka på den ekonomiska slutregleringen av förhållandet mellan parterna. Rune dröjde alltså mer än ett och ett halvt år med att begära bodelning. Genom att dröja så länge med sin begäran har Rune förlorat sin rätt att kräva bodelning. Hans förklaring till dröjsmålet – att han arbetade så mycket – är inget tillräckligt skäl.