Förteckning


Förteckning ska lämnas av de gode män eller förvaltare som erhåller ett nytt uppdrag, det vill säga ett uppdrag där det omedelbart före inte finns någon annan god man eller förvaltare förordnad. Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap.

I förteckningen ska den gode mannen ange de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag avses den dag då Tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag såsom exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet. Observera att underlagen ska styrka värdet per förordnandedagen. Underlagen ska bifogas till förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndaren.

Förutom tillgångarna ska eventuella skulder även anges i förteckningen. I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning:

  • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen och eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Eventuell ränta sätts i på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
  • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
  • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
  • Glöm inte att skriva under blanketten och lämna in originalet.

Lämna din förteckning via vår e-tjänst

Du har möjlighet att lämna in din förteckning via vår e-tjänst. För att förbereda dig ska du ha dina underlag i PDF-format, och du bör ha sammanställt din förteckning i en digital blankett, så att du har de värden som ska fyllas i redo. Väl inloggad i vår e-tjänst har du endast en timme på dig att färdigställa din redovisning.

Länk till e-tjänsten på mina sidor

 

Förteckning från god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare samt god man för ensamkommande barn (Excel)

Informationsbroschyr Dags att lämna in förteckning