Redovisning


Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du skyldig att redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

Ekonomisk redovisning av förmynderskapet

Den första redovisning som ska lämnas in till överförmyndaren är en förteckning över barnets tillgångar och skulder. Värdet på tillgångar och skulder ska uppges per den dag som förordnandet började och ska styrkas med underlag från bank.

Redovisning av förmynderskapet sker sedan en gång per år i form av en årsräkning, som ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars varje år. I årsräkningen redovisas barnets tillgångar och skulder vid årets slut samt de inkomster och utgifter som barnet haft under redovisningsperioden. Värdet på tillgångar och skulder ska styrkas med underlag från bank och underlag avseende skulder. Inkomster och utgifter styrks med kontoutdrag samt, om det inte tydligt framgår av kontoutdraget vad inkomsten/utgiften avser, andra underlag såsom faktura, kvitto eller liknande.

Slutredovisning

Efter att uppdraget har upphört, antingen genom beslut eller att barnet fyller 18 år, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare lämna en sluträkning till överförmyndaren. Sluträkningen ska innehålla uppgifter om barnets ekonomi likt årsräkningen. Skillnaden är att sluträkningen ska innefatta tiden fram till den dag som uppdraget upphörde. Om man önskar arvode för perioden ska en redogörelse fyllas i och lämnas in till överförmyndaren (se om redogörelse för utfört uppdrag).

Överlappning av redovisningsperioder

När samma person som är god man blir förordnad till särskilt förordnad vårdnadshavare, ska redovisningen ske på de blanketter som används av god man fram till den dag som tingsrätten beslutade om särskilt förordnad vårdnadshavare. Ställföreträdaren arvoderas under den perioden som god man. Från och med dagen då särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten, redovisar ställföreträdaren på blanketter för särskilt förordnad vårdnadshavare och arvoderas även som sådan.

Årsräkning och sluträkning för omyndig