Årsräkning

Om ditt omyndiga barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp är du som förmyndare skyldig att en gång om året redovisa till överförmyndaren vad som sker med barnets tillgångar. Du som är förordnad förmyndare är alltid skyldig att redovisa barnets ekonomi, oavsett storleken på den omyndiges tillgångar.

Om värdet på barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp inträder kontrollerad förvaltning, vilket bland annat innebär att föräldrarna är skyldiga att redovisa barnets ekonomi i en årsräkning till överförmyndaren, före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Det samma gäller om barnet äger fast egendom samt för tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll.

Till årsräkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas. Om uttag från överförmyndarspärrat konto har skett under året ska underlag som visar vad de uttagna medlen använts till skickas med.

Förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, är alltid skyldiga att redovisa barnets ekonomi i en årsräkning till överförmyndaren, oavsett storleken på barnets tillgångar.

Årsräkning och sluträkning för omyndig