Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Det är dock viktigt att veta var gränserna för uppdraget som god man går. Nedan följer exempel på sådant som ingår i gode mannens uppdrag.

Exempel på vad som ingår i uppdraget:

 • Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka om dagersättning och eventuella andra bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Företräda barnet hos myndigheter och närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet.
 • Besluta i frågor gällande boendet för barnet.
 • Ansöka om plats på förskola/skola.
 • Delta i utvecklingssamtal i skolan och besluta om skolresor och andra aktiviteter inom skolan.
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar till barnet, betala eventuella räkningar och bestämma vid större inköp.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.
 • Vid behov ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS, exempelvis ansöka om kontaktperson.
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Gå igenom eventuellt avslag på asylansökan med barnet och det offentliga biträdet. Eventuellt överklaga ett avslagsbeslut.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndaren.
 • Meddela folkbokföringen och överförmyndaren om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Öppna bankkonto i barnets namn om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Ordna med ID-kort om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.