Rörelse för omyndiga


Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarens samtycke. Det lagliga utrymmet enligt föräldrabalken för att lämna sådant samtycke är dock relativt litet.

Överförmyndarnämnden i Göteborgs Stad har en restriktiv inställning till sådana samtycken, särskilt när det gäller enskild näringsverksamhet och handelsbolag eftersom dessa innebär ett personligt ansvar för rörelsens förpliktelser och skulder. Möjligheten att få samtycke är däremot större om det handlar om kommanditbolag där det personliga ansvaret är mer begränsat.

Nedan finner du den blankett du ska använda för att ansöka om samtycke från överförmyndaren att låta omyndig driva rörelse.

Blankett för ansökan om att låta omyndig driva rörelse