Vår granskning


Överförmyndarens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndaren ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsräkningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

När ska granskningen vara klar?

Överförmyndarnämnden har som mål att samtliga inkomna årsräkningar ska vara färdiggranskade senast den 15 oktober.

Vilka granskas först?

Ställföreträdare som granskades med anmärkning föregående år samt nyrekryterade ställföreträdares årsräkningar prioriteras för fördjupad granskning. Därefter prioriteras ställföreträdare med flera uppdrag och sedan de årsräkningar där ställföreträdaren har begärt arvode framför de årsräkningar där arvode inte har begärts. Här hittar du mer information om arvode.

Om en årsräkning är bristfällig, om underlag saknas eller andra oklarheter finns i redovisningen begär verksamheten in kompletteringar från ställföreträdaren efter det att årsräkningen har kommit in. 

Statistik över granskade årsräkningar som avser år 2023

Överförmyndaren har tyvärr ingen möjlighet att uppge när just din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi nedan statistik en gång i veckan.

Totalt antal årsräkningar för redovisningsår 2023: 3 662 stycken.

Färdiggranskade årsräkningar (per 2024-05-24): 2 222 stycken, vilket motsvarar 60,7 %. Av dessa har 735 stycken granskats efter justering, och 10 stycken har granskats med anmärkning.

Antal begärda kompletteringar med anledning av bristfällig redovisning (per 2024-05-24): 848 stycken.

Granskad med anmärkning

Vid granskning av en redovisning ska överförmyndaren "göra anteckning" om verkställd granskning på redovisningshandlingarna (på förteckning, årsräkning och sluträkning). Om överförmyndaren vid granskningen, eller annars, hittar någon anledning att rikta anmärkning mot din förvaltning av huvudmannens ekonomi eller i övrigt, ska du ges möjlighet att yttra dig. 

Begäran om komplettering och anmärkning

Som ställföreträdare får du i sådant fall ett brev från överförmyndaren där problemen eller bristerna beskrivs. Det kan då till exempel handla om att det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen eller att vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts genom att kvittenser, kvitton eller liknande saknas. Det kan även handla om att det av redovisningen framgår att du gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndaren, men där sådant samtycke inte finns eller att du utan förståeliga skäl personligen håller en kontantkassa för huvudmannens räkning. 

Om du får detta brev förutsätts du förklara problemet samt inkomma med de kompletteringar som efterfrågas. Om du inte hör av dig, alternativt att den förklaring som ges inte löser problemet eller att ditt svar på annat sätt inte är tillfredsställande, gör överförmyndaren en "anteckning om anmärkning" på den granskade handlingen.  

Brev om anmärkning och prövning om ytterligare åtgärd

En "anteckning om anmärkning" sker normalt på så sätt att överförmyndaren gör en anteckning eller markering i redovisningen samt skickar ett brev till dig om att svaret inte varit tillfredsställande eller rent av att svar inte har inkommit. I samband med att överförmyndaren "antecknar en anmärkning" ska överförmyndaren även pröva om något beslut ska fattas på grund av anmärkningsanteckningen. I föräldrabalken anges att ett sådant beslut kan vara att mer ingripande bestämmelser enligt 13 eller 14 kapitlet ska gälla eller, vilket kanske är den mest förekommande åtgärden, att ställföreträdaren entledigas från uppdraget. Normalt sett gäller dock de flesta anteckningarna om anmärkning inte sådana saker som ger skäl till att ställföreträdaren entledigas utan kan exempelvis handla om missförstånd, bristande kunskap hos ställföreträdaren eller liknande. Utgången av den sistnämnda prövningen, det vill säga om ställföreträdaren behöver entledigas eller liknande, anges i det brev som skickas till ställföreträdaren.

En anmärkning är en notering, inte ett beslut

En anteckning om anmärkning i en redovisning upplevs i en del fall som upprörande för en ställföreträdare även om det kanske inte rör något betydande fel eller brist. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att överförmyndaren är skyldig att anteckna en anmärkning om det framkommer problem eller brister, större eller mindre, i samband med granskningen samt att själva anteckningen om anmärkningen i sig inte är ett beslut utan endast en form av "notering" i samband med granskningen. En anteckning om anmärkning är därför inte heller möjlig att överklaga. För det fall anmärkningen däremot leder till ett ingripande beslut enligt 13 eller 14 kapitlet eller ett beslut om entledigande är ett sådant beslut självklart möjligt att överklaga av ställföreträdaren.

En anteckning om anmärkning ger i sig inte heller någon särskild så kallad rättsverkan eftersom det är den efterkommande prövningen som är den viktiga (det vill säga om ställföreträdaren bör entledigas eller ej). I föräldrabalken står dock att en anteckning om anmärkning angående en brist som kan medföra skadeståndsskyldighet för ställföreträdaren, ger ställföreträdaren rätt att "väcka talan mot den enskilde (huvudmannen) om frihet från skadeståndsskyldighet", det vill säga rätt att inleda en process i domstol om att fastställa att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om att utdöma ett vite. Vitesbeloppet är vanligen 6 000 kronor.