Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om godmanskap och uppdraget som god man.

 • Hur många uppdrag som ställföreträdare får jag ha?

  Överförmyndarnämnden har beslutat att ställföreträdare som mest får ha 15 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad om inte särskild dispens ges. Är du ny som ställföreträdare får du generellt inte fler än två uppdrag förrän vi har granskat en första årsräkning eller sluträkning från dig.

  Dispens

  Om du som ställföreträdare bedömer att du har förmåga att ta fler än 15 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad, har du möjlighet att hos nämnden ansöka om dispens för fler uppdrag. För att få dispens krävs att du:

  • har haft uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad under minst tre år
  • på ett korrekt sätt och i rätt tid redovisat dina uppdrag
  • har faktiska förutsättningar att hantera fler uppdrag än 15.

  Övre gräns för antal uppdrag

  Överförmyndarnämnden har beslutat (den 27 maj 2021) att ställföreträdare som mest får ha 30 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad. Någon möjlighet att få dispens för fler uppdrag än så finns inte. Om du som ställföreträdare för närvarande har fler än 30 uppdrag kommer du inte att fråntas några uppdrag. Du kommer å andra sidan inte tilldelas några nya uppdrag förrän dina antal uppdrag understiger 30.

  Vad menas med uppdrag?

  Endast så kallade fulla uppdrag omfattas av de begränsningar som angetts ovan, det vill säga uppdrag som innefattar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Följande uppdrag ska alltså inte beaktas vid beräkningen av antal uppdrag:

  • uppdrag som enbart går ut på att bevaka en huvudmans rätt i samband med en specifik fråga (till exempel en fastighetsförsäljning eller ett arvskifte)
  • god man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken
  • särskilt förordnad förmyndare
  • särskilt förordnad vårdnadshavare
  • medförmyndare
  • god man för ensamkommande barn
 • Vad ingår i mitt uppdrag som god man eller förvaltare?

  Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är i grunden ett administrativt uppdrag där det ingår att se till att huvudmannens behov blir tillgodosedda utan att själv utföra det som krävs. Exempelvis ingår det inte i uppdraget att handla mat till huvudmannen men det ingår att se till att någon annan gör det såsom anhörig eller boendepersonal. Du kan läsa mer i Rollkoll som du hittar på rfs.se.

 • Kan jag samtycka till att huvudmannen vaccineras?

  God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudmans räkning i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta betyder till exempel att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till att huvudmannen ska vaccineras.

 • Hur gör jag för att avsäga mig mitt uppdrag? (Begära mig entledigad.)

  Begäran om entledigande ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Använd gärna vår blankett - ”Begäran om entledigande”. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills Överförmyndaren har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten.

 • Hur gör jag med huvudmannens post?

  För att kunna försäkra dig om att ingen viktig post för huvudmannen försvinner eller inte kommer den gode mannen eller förvaltaren tillhanda i tid, kan det vara bra att anmäla särskild postadress. Blankett för detta finns på Skatteverket.

  Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.

  Adressen vidarebefordras till följande avsändare:

  Försäkringskassan, Migrationsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen med bil- körkorts- och felparkeringsregister, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, Kommuner och regioner.

  Övriga måste man själv meddela. Vanliga brev går fortfarande till huvudmannens vistelseadress. Vid godmanskap måste huvudmannen godkänna att den gode mannen anmäler särskild postadress (om huvudmannen kan lämna sitt samtycke). Vid förvaltarskap krävs inget samtycke från huvudmannen.

 • Hur gör jag om jag vill ha fler uppdrag?

  Om du som god man eller förvaltare vill åta dig fler uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss. Behovet av gode män och förvaltare för vuxna personer är stort och många får vänta länge på att få hjälp.

  Anmäl ditt intresse att få våra e-postutskick över aktuella uppdrag genom att registrera dig. 

 • Får jag ta semester som god man?

  En god man eller förvaltare kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att det kan vara bra att förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Underrätta huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om din semester och hur man kan kontakta dig. Tillse att eventuella fickpengar finns att tillgå samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

  Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget.

 • Vad händer om huvudmannen avlider?

  Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som god man eller förvaltare inte längre kan utföra några rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. När uppdraget upphör är du skyldig att inom en månad inge en sluträkning till överförmyndaren.

  Efter dödsfallet ska du genast lämna över de tillgångar du förvaltat, obetalda räkningar, relevant myndighetsinformation med mera till eventuellt dödsbo, alternativt kommunens boutredningsenhet.

  Det är vanligt att få frågor från dödsbodelägare om dödsboets angelägenheter. Då godman-/förvaltarskapet har upphört har du inga skyldigheter att bistå dödsboet. Du kan med fördel hänvisa till efterlevandeguiden.

  Under tre år från dess att dödsboet fått ta del av sluträkningen är du skyldig att hålla "räkenskaper och övriga handlingar" tillgängliga för dödsboets granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet att titta på verifikationer med mera som du fått återsänt från överförmyndaren efter granskning av sluträkningen.

  Dessvärre går det inte att ändra särskild postadress efter att huvudmannen avlidit varför du bör vara medveten om att post kan komma en tid efter att uppdraget upphört.

 • Vad gör jag om huvudmannen flyttar?

  Om huvudmannen flyttar ska du snarast anmäla det till överförmyndaren. Flyttar huvudmannen till en annan kommun så är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen blir folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning och all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

 • Hur upphör ett godmanskap?

  Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man (godmanskapet är frivilligt). Du som god man, huvudmannen, eller överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap ska upphöra. Du är skyldig att kvarstå i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

 • Vad gör jag om godmanskapet inte fungerar?

  Ibland kan det hända att ett godmanskapsuppdrag inte fungerar så bra. Det kan exempelvis vara att huvudmannen inte följer de överenskommelser som ni gjort upp, att huvudmannen utnyttjas av personer i sin närhet eller att ditt uppdrag är för begränsat för att kunna tillgodose huvudmannens hjälpbehov.

  Huvudmannen följer inte överenskommelser eller har svårt att samarbeta

  Det kan hända att huvudmannen inte samarbetar på ett tillräckligt bra sätt för att du som god man ska kunna utföra ditt uppdrag. Exempelvis att huvudmannen vid upprepade tillfällen tar ut pengar från transaktionskontot som du som god man ansvarar för. Det kan då bli aktuellt för dig som god man att antingen ansöka om att godmanskapet ska upphöra alternativt att godmanskapet ska konverteras till ett förvaltarskap. Detta gör du till tingsrätten.

  Innan du ansöker får du göra en bedömning över vilka konkreta risker det finns för huvudmannen om godmanskapet upphör. Om det finns påtagliga risker för att huvudmannen, exempelvis att denna inte betalar sin hyra och el, om godmanskapet upphör kan det vara mer lämpligt att ansöka om förvaltarskap. Om du är osäker på om du bör ansöka om upphörande eller förvaltarskap vänd dig då till överförmyndaren för att få råd.

  Huvudmannen blir ekonomiskt utnyttjad av någon i sin närhet

  Om huvudmannen inte kan stå emot närstående som ber om pengar eller som ingår avtal i huvudmannens namn kan huvudmannen behöva skyddas. Det kan då bli aktuellt att ansöka om förvaltarskap för att närstående inte ska kunna ingå skadliga rättshandlingar som drabbar huvudmannen.

  Ditt uppdrag är begränsat på något sätt

  Godmanskap och förvaltarskap kan bestå av tre delar, att bevaka huvudmannens rätt, att förvalta dennas egendom och att sörja för dennas person. Det allra vanligaste är att uppdraget är fullt, det vill säga att uppdraget innefattar alla tre delar.  Då delarna går in väldigt mycket i varandra är det generellt olämpligt att utesluta en del. Ibland händer det dock att ett uppdrag inte har alla uppgiftsdelar från början. Det kan exempelvis vara för att huvudmannen inte vill att gode mannen ska ha ett fullt uppdrag eller att tingsrätten inte anser att det behövs. Det vanligaste är att sörja för person uteslutits från uppdraget.

  Om du som ställföreträdare exempelvis inte har sörja för person i ditt uppdrag och huvudmannen blir sjukare kan du behöva ha utökad kontakt med vården i en omfattning som inte ingår i ditt uppdrag. Utan sörja för person kan det ibland också vara svårare att få del av nödvändig information. Om det uppstår den typen av situationer under uppdragets gång bör du överväga om uppdraget ska utökas. Du som ställföreträdare kan då ansöka till tingsrätten om att utvidga uppdraget till att omfatta alla delar.