Underlag till din redovisning


För att din redovisning ska kunna granskas krävs att de rätta underlagen lämnas in till oss. Nedan följer en genomgång på vilka underlag som alltid ska skickas med.

Inkomster under året

 • Kontrolluppgifter avseende pension och andra skattepliktiga inkomster
 • Underlag för bostadsbidrag eller bostadstillägg
 • Besked om slutlig skatt samt skattekontoutdrag från Skatteverket
 • Underlag för övriga skattepliktiga respektive icke skattepliktiga inkomster

Utgifter under året

 • Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. OBS! I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska kopior på betalorderna bifogas
 • Kvittenser på överlämnade privata medel, i den mån det inte klart framgår av kontoutdragen att överföring skett till huvudmannens eget konto (visa att huvudmannen är kontoinnehavare på aktuellt konto)
 • Kontoutdrag från Skatteverket som visar inbetalning av skatt och sociala avgifter, i de fall huvudmannen betalar arvodet eller del av arvodet
 • Försäkringsbesked avseende hemförsäkring (försäkringsställe ska framgå)
 • ”Övriga utgifter” ska alltid specificeras på särskild bilaga I de fall det inte klart framgår av kontoutdraget vad betalningen avser medsänds annat underlag

Tillgångar/skulder per den 31 december alternativt per upphörandedatum

 • Årsbesked avseende samtliga tillgångar och skulder
 • Taxeringsbevis avseende fastighet
 • Underlag för eventuella andra tillgångar