Arvode


En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode, och ersättning för de utlägg som kan hänföras till uppdraget. Storleken på huvudmannens inkomster och tillgångar avgör om han eller hon själv betalar arvode och ersättning eller om kommunen gör det.

Beräkning av arvode

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Ersättningstyper

Förvalta egendom

Om förvalta egendom ingår i ditt förordnande kan du få arvode för detta om du yrkar på arvode i din redogörelse. Arvodet sätts som ett schablonbelopp och justeras för den tid du varit god man eller förvaltare. Arvodet för att förvalta egendom är skattepliktigt, det vill säga att skatt ska dras från arvodet.  

Sörja för person

Om sörja för person ingår i ditt förordnande kan du få arvode för detta om du yrkar på arvode i din redogörelse. Arvodet sätts som ett schablonbelopp och justeras för den tid du varit god man eller förvaltare. Precis som arvode för förvalta egendom är arvodet för sörja för person skattepliktigt, det vill säga att skatt dras från arvodet.  

Extra arvode, timarvode

Vissa typer av insatser som kan anses ligga utanför den normala löpande förvaltningen berättigar till extra arvode i form av timarvode. Insatser som ger timarvode är exempelvis avveckling av bostad i samband med flytt, bevakning av huvudmannens rätt vid bodelning och arvskifte, försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bevakning av huvudmannens rätt vid domstolsförhandling. 

Dessa insatser redovisas i redogörelsen tillsammans med årsräkning eller sluträkning.

Reseersättning

Om du begär ersättning för de resor som krävts för att  fullgöra uppdraget ska resejournalen på redogörelseblankettens baksida fyllas i så att datum, färdväg och syfte med resan tydligt framgår. Bilresor ersätts med statligt fastställd skattefri del och kollektivtrafikresor ersätts mot faktisk utgift som ska framgå av underlag. Om resejournalen inte är komplett, utgår ingen ersättning.

Schablonkostnadsersättning och faktisk kostnadsersättning

Schablonkostnadsersättningen är till för att täcka de utlägg du haft för att kunna sköta ditt uppdrag, till exempel kostnader för telefonsamtal, pärmar, papperskopior, parkeringsavgifter och trängselskatt. Schablonkostnadsersättningen är 2 procent av prisbasbeloppet för det året som uppdraget gäller. 

Anser du att dina utlägg överskrider schablonkostnadsersättningen kan du i stället begära faktisk kostnadsersättning. För att få ersättning för dina faktiska utlägg måste du i så fall redovisa de utlägg du har haft med kvitton. Observera att du inte kan få både faktiskt kostnadsersättning och schablonkostnadsersättning.

Vem betalar arvodet?

Vem som betalar arvodet beror dels på storleken på din huvudmans tillgångar och dels storleken på din huvudmans skattepliktiga inkomster. 

Om din huvudmans banktillgodohavanden överskrider två (2) prisbasbelopp betalar din huvudman arvodet själv ner till gränsen två prisbasbelopp. För huvudmannens skattepliktiga inkomster gäller motsvarande men där är gränsen 2,65 prisbasbelopp. Huvudmannen betalar själv sitt arvode ner till gränsen 2,65 prisbasbelopp med avseende på skattepliktiga inkomster brutto.

De båda beloppsgränserna (2 prisbasbelopp för banktillgodohavanden och 2,65 prisbasbelopp för skattepliktig inkomst) gäller oberoende av varandra. I de fall som huvudmannens inkomster och banktillgodohavanden understiger dessa belopp betalar kommunen arvodet till den gode mannen eller förvaltaren.

Aktuellt prisbasbelopp

När betalas arvodet ut?

Beslut om arvode fattas i anslutning till det att Överförmyndaren granskat gode mannens eller förvaltarens redovisning. Då redovisningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan således inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum.

För att ta ut ett arvode krävs alltid ett beslut från Överförmyndaren. I de fall som huvudmannen själv ska betala arvodet gäller beslutet som ett uttagsmedgivande. Du använder dig av beslutet som underlag för att göra ett uttag från huvudmannens konto. Du kan därmed även ta ut arvodet från ett överförmyndarspärrat konto, utan att ansöka särskilt om det hos Överförmyndaren. Du ansvarar också för att se till att eventuella arbetsgivaravgifter betalas in till Skatteverket. För mer information om överförmyndarspärrat konto, läs under fliken Samtycke & tillstånd och Uttagsmedgivande.

I de fall som staden betalar arvodet sker detta i anslutning till Göteborgs stads löneutbetalningar. Om du inte tidigare mottagit lön eller ersättning från staden måste du själv registrera ett lönekonto hos Swedbank.  Läs mer om registrering av lönekonto

Skatt & sociala avgifter

När huvudmannen betalar arvodet

Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala skatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som Överförmyndaren beslutar om är alltså ett bruttoarvode dvs. före skatt. Den del du får behålla är nettoarvodet, dvs. efter skatt.

Skatteverket har blanketter för inbetalning av skatt och sociala avgifter. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor. Länk till Skatteverkets hemsida.

När Göteborgs Stad betalar arvodet

Som god man eller förvaltare behöver du inte sköta inbetalning av skatt och sociala avgifter om Göteborgs Stad betalar arvodet. För dig som begär arvode och kostnadsersättningar i ditt uppdrag, och där staden betalar arvodet, sker nu förändringar.

Liksom tidigare gör Göteborgs Stad avdrag för preliminär skatt på arvodet. Däremot kommer inte längre den schabloniserade kostnadsersättningen om 2 % av prisbasbeloppet per år att ingå i underlaget för skatteavdrag utan betalas ut utan skatteavdrag till dig.

På arvodesbeslutet ser du förändringen. Under rubriken Arvode står de belopp som beslutats om för respektive kategori (förvalta egendom, sörja för person och extra arvode). Under rubriken Kostnadsersättningar återfinns såväl milersättning som andra kostnadsersättningar, antingen schablonkostnadsersättning eller, om du begärt så kallad faktisk kostnadsersättning, övriga kostnadsersättningar.

För att se de ersättningar som betalas ut till dig från staden genom Swedbank kan du använda Swedbanks e-tjänst där du bland annat kan se specifikation för arvodesutbetalningen. Logga in med bank-ID eller mobilt bank-ID här.

För information om vilka skatteregler som gäller för dig som ställföreträdare hänvisar vi till avdelningen ”god man” på Skatteverkets hemsida där utförlig information ges.

Regler för ersättning av resor

Överförmyndarnämnden beslutade i oktober 2013 om nya regler för god mans och förvaltares möjlighet till ersättning av resor som utförs i uppdragen. Bakgrunden till förändringen var en vilja att försöka jämställa möjligheterna till ersättning för bil- och kollektivtrafikresor, för att bättre kunna leva upp till stadens mål om att öka det hållbara resandet. Samtidigt togs även beslut om hur ersättning för trängselskatt, kopplad till gode mannens eller förvaltarens resor i uppdragen, ska hanteras framöver.

Ersättning för resor med bil och kollektivtrafik jämställs och ersättning yrkas på samma resejournal. Resor med bil ersätts med motsvarande Skatteverkets schablon (f.n. 25 kr/mil) medan resor med kollektivtrafik ersätts med den faktiska utgift som gode mannen eller förvaltaren haft för resan. Av skatteskäl krävs att det finns underlag för denna utgift. Notera att överförmyndaren endast får besluta om ersättning för resor som krävts för att fullgöra uppdraget. Ett tydligt syfte med varje resa måste därför alltid anges för att resan ska kunna ersättas.
 
Ersättning för resor separeras helt från övrig kostnadsersättning. För eventuella övriga kostnader gode mannen eller förvaltaren haft i uppdraget, kan denne yrka på antingen schablonkostnadsersättning (motsvarande 2 % av prisbasbeloppet) alternativt faktisk ersättning mot uppvisande av underlag. I schablonkostnadsersättningen ingår till skillnad mot tidigare inte längre ”kortare resor”, utan ersättning för dessa yrkas istället på resejournalen.
 
Trängselskatt ersätts på samma sätt som övrig kostnadsersättning, antingen inom ramen för schablonkostnadsersättningen alternativt som faktisk ersättning mot uppvisande av underlag.