Arvode


Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt att få ersättning för det arbete som du lägger ner. Här finns information om vad som krävs för att arvode ska kunna betalas ut.

För att arvode ska utgå ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska inte få arvode eller någon annan ersättning av socialtjänsten. Om ersättning utgår från socialtjänsten, har särskilt förordnad vårdnadshavare dock rätt till arvode från överförmyndaren för just förmynderskapsdelen. Arvodet är då på en lägre nivå.
  • Det krävs att den särskilt förordnade vårdnadshavaren kommer in med både redovisning av förmynderskapet (årsräkningsblankett) och en redogörelse för utfört uppdrag avseende vårdnadshavarskapet (se avsnittet nedan).
  • Observera särskilt att ersättning för vårdnadshavarskapet bara ges i de uppdrag som avser tidigare ensamkommande barn.

Uppdrag som avser andra än ensamkommande barn har dock rätt till arvode från överförmyndaren för förmynderskapsdelen. I dessa uppdrag ska inte blanketten "redogörelse för utfört uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare" användas, utan endast den årliga redovisningsblanketten "Årsräkning/sluträkning för omyndig".

Redogörelse av utfört uppdrag

På blanketten ”Redogörelse avseende utfört uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare” ska ansvarig socialsekreterare göra en bedömning om den särskilt förordnade vårdnadshavaren har utfört sitt uppdrag avseende vårdnadshavardelen. Socialsekreteraren intygar även på blanketten om den särskilt förordnade vårdnadshavaren får arvode eller annan ersättning från socialtjänsten eller inte. Blanketten utgör därmed underlag för om överförmyndaren ska betala ut arvode eller inte till den särskilt förordnade vårdnadshavaren. 

Redogörelsen kan lämnas in två gånger per år till överförmyndaren, för perioderna 1 januari – 30 juni samt 1 juli – 31 december. Vid första tillfället kommer perioden troligen att vara kortare eftersom den första redogörelseperioden ska gälla från den dag tingsrätten fattade beslutet om särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som önskar kan i stället begära arvode för ett helt kalenderår. En särskilt förordnad vårdnadshavare som endast vill begära arvode för förmynderskapsdelen kan använda sig av samma blankett.

Exempel: Tingsrätten beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare den 6 april 2016. Första redogörelseperioden avser därmed 2016-04-06 till och med 2016-06-30. Nästa period blir därmed 2016-07-01 till och med 2016-12-31.

Arvodets storlek

För en särskilt förordnad vårdnadshavare som utfört ett normaluppdrag, och inte får någon ersättning från socialtjänsten, betalas ett schablonarvode ut om 3 % av prisbasbeloppet per månad. Arvodet avser ersättning både för de insatser som görs som förmyndare och vårdnadshavare. Observera att det gäller endast om den omyndiga är skriven i Göteborgs kommun och när ansvarig socialtjänst ligger i kommunen.

Aktuellt prisbasbelopp

Redogörelse, särskilt förordnad vårdnadshavare