Lämna synpunkter


Om du har synpunkter eller klagomål på en enskild god man, förvaltare eller förmyndare (ställföreträdare) bör du framföra dessa till överförmyndaren i den kommun den som har en ställföreträdare är folkbokförd i.

Överförmyndaren i Göteborgs Stad ansvarar för att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för personer som är folkbokförda i Göteborg. Verksamheten utreder alla klagomål som inkommer till oss. För att kunna handlägga ett ärende som ett klagomål krävs i regel att klagomålet inkommer skriftligen. I klagomålet bör du uppge ställföreträdarens namn, huvudmannens namn samt framföra de synpunkter eller det klagomål som du har. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss innan du skickar in skrivelsen. E-postadress och postadress till oss finner du i längst ner på sidan.

En kopia av skrivelsen skickas till berörd god man / förvaltare för att ge denne tillfälle att yttra sig. Så snart yttrandet från gode mannen / förvaltaren inkommer har överförmyndaren att ta ställning till om någon åtgärd behöver vidtas. Det är därför angeläget att ett yttrande inkommer inom den av förvaltningen utsatta svarstiden.