Förmyndare för barn


Personer som inte fyllt 18 år är, enligt svensk lag, omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är normalt sett föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.  Som förmyndare ska du förvalta ditt barns egendom och företräda barnet i ekonomiska frågor.

Som förmyndare kan du vara skyldig att redovisa vad som sker med den omyndiges ekonomi eller behöva överförmyndarens samtycke i vissa frågor.

Här hittar du information om regler kring redovisningsskyldighet och hur du redovisar

Här hittar du information om frågor som kräver samtycke från överförmyndaren

Här hittar du information om särskild överförmyndarkontroll

Här hittar du information om överförmyndarspärrade konton