Kapitalplaceringar


Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras till barnets bästa, med vissa undantag. Föräldrars fria förvaltning övergår i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Det innebär bland annat att överförmyndarens samtycke krävs till kapitalplaceringar. Kontrollerad förvaltning gäller alltid för en av tingsrätten förordnad förvaltare.

Allmänt om placering av barns tillgångar

För förmyndare gäller vissa regler vid placering av ett barns tillgångar. Enligt 12 kap. 4 § föräldrabalken ska i samband med en önskad placering av ett barns medel hänsyn tas till att trygghet finns för deras bestånd och att placeringen ger en skälig avkastning. Reglerna syftar till att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av barnets tillgångar. Reglerna är alltså tänkta att fungera som ett skydd mot ekonomiska förluster och enligt lagstiftaren kommer den skäliga avkastningen först i andra hand.

Det är mot denna bakgrund viktigt att förmyndaren uppmärksammar dessa regler
och kontrollerar om överförmyndarens tillstånd krävs för den tänkta placeringen.

Fri föräldraförvaltning

Om barnets totala tillgångar understiger ett värde motsvarande åtta gånger prisbasbeloppet är förvaltningen fri. Det betyder att förmyndaren kan förvalta barnets tillgångar utan att överförmyndaren
ska samtycka till placeringen

Även om överförmyndarens samtycke till placering inte krävs, är det fortfarande förmyndarens ansvar att se till att placeringen är så trygg och säker som möjligt.
Om förmyndaren sköter förvaltningen dåligt (till exempel genom att ägna sig åt riskfylld spekulation) kan förmyndaren bli skadeståndsskyldig gentemot barnet. 
 

Kontrollerad förvaltning

Om förvaltningen är kontrollerad gäller följande:

Köp av aktier

Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndaren. Överförmyndaren samtycker normalt sett till köp av aktier som är noterade och handlas vid börs eller som annars omsätts under betryggande förhållanden. Om förmyndaren inte har djupare kunskaper om värdepappershandel bör förmyndaren anlita professionella rådgivare vid bank eller värdepappersbolag.

Köp av obligationer och andelar i värdepappersfond                   

Förmyndaren kan som utgångspunkt köpa obligationer för barnets räkning utan överförmyndarens samtycke. Detta gäller obligationer som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun eller som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det gäller även sådana obligationer som utfärdats av utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som är likvärdig den som gäller för banker eller andra kreditinstitut i Sverige.

Utan samtycke av överförmyndaren får tillgångar placeras bland annat i andelar i Värdepappersfonder.

Specialfonder

För placering i specialfonder krävs överförmyndarens samtycke.

OBS! För att ta reda på om en fond är klassificerad som värdepappersfond eller specialfond ber vi dig kontakta din bank.

Kapitalförsäkring

Samtliga placeringar i kapitalförsäkringar kräver överförmyndarens samtycke.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om tillgångarna som ska omplaceras finns på ett överförmyndarspärrat konto, krävs överförmyndarens samtycke till själva uttaget. Det gäller oavsett om barnets totala tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp.

När uttag görs från ett överförmyndarspärrat konto, följer inte spärren med automatik med till den nya placeringen. Överförmyndaren har en skyldighet att utreda om ett samtycke till uttag kan medges eller om tillgångarna ska fortsätta vara spärrade i den nya placeringsformen. Överförmyndaren begär därför in en kreditupplysning på förmyndarna samt undersöker eventuell förekomst hos de sociala myndigheterna innan beslut fattas.

Läs mer om överförmyndarspärrat konto här.

Överförmyndarnämndens riktlinjer

I linje med lagstiftningens krav på trygga placeringar, har Göteborgs överförmyndarnämnd tagit fram riktlinjer som gäller vid beslut som avser placering av barns tillgångar:

  • Tillgångarna ska kunna disponeras fritt på barnets myndighetsdag.
  • Placering i kapitalförsäkring ska inte innehålla förmånstagarförordnande.
  • Vid placering i aktier ska det finnas en god riskspridning och vid placering i fonder ska risknivån beaktas.

Kapitalplacering för omyndig