Redovisning


Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Att föra löpande räkenskaper

Som god man eller förvaltare ska du löpande under året föra så kallade räkenskaper över huvudmannens ekonomi. De löpande räkenskaperna underlättar bland annat när du ska sammanställa din årsräkning. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, så som fakturor och kvitton. Spara underlagen i exempelvis en pärm med ett register vars numrering förslagsvis följer numren som finns vid inkomst- och utgiftsposterna på årsräkningsblanketten. Det är också viktigt att redan från början lägga upp en korrekt kontostruktur.

Information om hur du lägger upp en korrekt kontostruktur

Mer information om den löpande förvaltningen av ditt uppdrag kan du läsa i vår informationsbroschyr "Uppdraget som god man och förvaltare" som du finner här

Hur länge ska underlagen sparas?

Så länge uppdraget pågår ska inga räkenskapshandlingar slängas. Hur du går tillväga med de underlag som du sparat efter att du slutat vara god man beror på av vilken anledning du inte kvarstår i godmanskapet.

Uppdraget upphör på grund av huvudmannens dödsfall

Skulle huvudmannen avlida så har dödsboet tre år på sig att granska dig som god man. Under denna tid ska du spara underlagen du har för uppdraget. Efter de tre åren passerat överlämnas underlagen till dödsboet.

Uppdraget upphör på grund av att ny god man/förvaltare utsetts

Skulle du sluta vara god man för huvudmannen till följd av ett byte, så gäller samma treårsperiod som ovanstående. Skillnader i detta fall blir att du överlämnar handlingarna till nya gode mannen efter tre år, istället för till dödsboet.

Uppdraget upphör på grund av att tingsrätten beslutat att huvudmannen inte ska stå under godmanskap

Skulle godmanskapet upphöra på grund av att tingsrätten bedömer att huvudmannen inte är i behov av en god man så sparar du även här underlagen i tre år. Därefter överlämnar du de underlag du har till huvudmannen själv.

Samma regler gäller för förvaltarskap.

Här hittar du information om förteckning

Här hittar du information om årsräkning

Här hittar du information om sluträkning

Här hittar du information om redogörelse för utfört uppdrag

Här hittar du information om vår granskning