Vår granskning

En del i överförmyndarens tillsyn över gode män för ensamkommande barn utgörs av att vi granskar gode männens redovisningar av uppdraget. Nedan kan du bland annat följa vårt aktuella granskningsläge.

Som god man för ett ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren. I Göteborgs Stad har överförmyndarnämnden beslutat att redovisningen ska lämnas in två gånger per år och avse perioderna 1 januari-30 juni samt 1 juli-31 december. Senast två månader efter redovisningsperiodens slut ska du lämna in din redovisning.

Överförmyndarverksamheten granskar inkomna redovisningar löpande. Målet är att din redovisning ska granskas inom tre månader från det att du lämnat in den till överförmyndarverksamheten.

Statistik över granskade redovisningar som avser perioden 1 juli - 31 december 2018

Överförmyndarverksamheten har tyvärr ingen möjlighet att uppge när just din redovisning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi regelbundet statistiken.

Totalt antal redovisningar för perioden: 224 st

Totalt antal inkomna redovisningar per den 18 april 2019: 142 st

Färdiggranskade redovisningar per den 18 april 2019: 132 st