Bouppteckning och arvskifte


Om ett barn är delägare i ett dödsbo kräver detta särskild handläggning och samtycke till tillgångarnas fördelning av överförmyndaren. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förordnade förmyndare som blivit utsedda av tingsrätten. Nedan finner du en checklista över vad du ska tänka på vid bouppteckning och arvskifte.

Ibland måste överförmyndaren utse ytterligare en god man

Om någon av föräldrarna är delägare i samma dödsbo som barnet kan föräldrarna inte samtidigt företräda barnet. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man, enligt 11 kap 2 § föräldrabalken, som företräder barnet i just denna rättssak.

Bouppteckning

Förmyndarna ska bli kallade till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till Skatteverket för registrering.

Arvsavstående

Förmyndare får som huvudregel inte göra arvsavstående för den omyndiges räkning, enligt FB 15:6.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Ska en bostadsrätt eller fastighet i dödsboet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.

Arvskifte

Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndaren om varför det inte skett.

Förmyndarna ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndaren för beslut om samtycke till egendomens fördelning. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndaren.

Så snart skiftet är verkställt genom att den omyndige erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska förmyndarna redovisa detta till överförmyndaren.

Då arv till en omyndig överstiger ett basbelopp ska insättning, enligt lag, ske på överförmyndarspärrat konto. Överförmyndarspärr innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot. Läs mer om överförmyndarspärrat konto här.

I det fall barnet är ensam arvtagare krävs inget arvskifte.

För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut om samtycke till arvskiftet måste följande underlag skickas in:

  • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten)
  • Eventuellt testamente
  • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare