Foto: Lo Birgersson

Om Jämlik stad


För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Det är naturligt med vissa skillnader i ett samhälle. Men skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper och områden i Göteborg är stora. Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.

Alla vinner på en mer jämlik stad

I en stad där skillnader i livsvillkor och hälsa är små är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Staden är mer sammanhållen och tryggare med mindre kriminalitet och social oro. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande. Det betyder att alla vinner på en mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper.

En jämlik stad innebär likvärdiga förutsättningar

I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. I Göteborg ska alla barn kunna växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar. En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Men det innebär allas lika värde och likvärdiga förutsättningar.

Föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor ska inte påverka förutsättningarna till ett bra liv. Hur någon ser ut, funktionsförmågan eller vilken sexualitet personen har ska inte heller spela någon roll. I ett jämlikt samhälle är tillgången på till exempel skolor, utbildning, hälsovård, bostäder och arbete jämnt fördelat.

Se filmen Jämlik stad — Det här är jämlikhet: 

Att arbeta för jämlikhet är en investering

Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är avgörande för stadens framtid.

De villkor som samhället skapar, till exempel tillgång till arbete, bostäder och skolor sätter ramar för människors liv och hur hälsan skiljer sig i befolkningen. Hälsa är inte bara en fråga för individen utan viktigt för hela samhället. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle som vi alla är en del av.


I Göteborgs Stads program för en jämlik stad för 2018–2026 visar de fyra målområdena vad det samlade jämlikhetsarbetet i Göteborgs ska rikta in sig mot. Här finns formulerade strategier under målområdet att ge alla barn en god start i livet.