Foto: Lo Birgersson

Bygga Broar


På Landamäreskolan i Biskopsgården i Göteborg hålls dialogkvällar för att att stärka vårdnadshavare i sin roll och skapa en god relation mellan skola och hem. Dialogkvällarna är en del av Landamäreskolans arbete enligt Bygga Broars modell.

Dialog för att stärka barnens viktiga vuxna

Vårdnadshavare som känner att de är viktiga för och delaktiga i sina barns skolgång är en stark pelare i ett områdesarbete. När de vuxna runt ett barn samarbetar och kommunicerar underlättar vi för barnet, som blir tryggare och får större möjligheter att navigera i omvärlden.

Skola som arena på Landamäreskolan samverkar med Bygga Broar-teamet för att skapa en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan. Genom att bjuda in vårdnadshavare till temakvällar med samtal kring viktiga värdegrundsfrågor som utgår ifrån varje familjs unika historia och personliga förutsättningar, verkar vi för att skapa trygga och tillitsfulla relationer mellan personal, föräldrar, barn och unga. 

Dialogkvällarna är välbesökta och uppskattade av både vårdnadshavare och pedagoger. Under kvällarna erbjuds också aktiviteter för barn, för att vårdnadshavare lättare ska kunna delta. 

Lyfta ansvar från barnet

När ett barn upplever att de vuxna i skolan och de vuxna hemma har olika syn på saker som är viktiga i barnets vardag och liv hamnar barnet mellan två världar. Barnet kan uppleva att världarna krockar och att hen ensam måste bära konflikten mellan de vuxnas olika synsätt och normer.

Det är de vuxnas ansvar, både i skolan och i hemmet, att kommunicera med varandra för att skapa förståelse, samsyn och respekt för varandras uppdrag och på så sätt hjälpa barnet.

Målet är att dialogkvällarnas innehåll ska stärka kommunikationen, förtroendet och samarbetet mellan barnens viktiga vuxna. Barnet ska kunna vila i att de vuxna tar ansvar utifrån sina roller, att de vuxna samarbetar med och respekterar varandra.


Exempel på teman på dialogkvällarna:

  • Skolans och hemmets uppdrag
  • Hur kan vi hjälpas åt för att ge våra barn en trygg uppväxt?
  • Barn och våld
  • Hur hjälper jag mitt barn att utveckla sitt språk?
  • Kroppen och knoppen
  • Jämlikhet
  • Fritid
  • Socialtjänsten, hur arbetar de?

Här finns kontaktuppgifter för dig som vill veta mer om dialogkvällarna på Landamäreskolan.

Om Bygga Broar

Bygga Broar drivs av den ideella föreningen Acting4change. Bygga Broar erbjuder en modell och konkreta verktyg för hur personal kan bedriva ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete. Målet är att stärka barn- och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att personalen ska få en ökad kompetens och bli tryggare i att möta vårdnadshavare i samtal även om svåra frågor.

Kontakt Bygga Broar i Göteborg:
Emmelie Rönnblad, samordnare Bygga Broar, förskoleförvaltningen
Telefon: 031-3673593
E-post: emmelie.ronnblad@forskola.goteborg.se

Bygga Broars webbplats kan du läsa mer om deras arbete.