Lövgärdesskolan 4-9


På Lövgärdesskolan arbetat vi tillsammans med andra aktörer för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Skola som arena på Lövgärdesskolan

Det finns ett stort engagemang bland både barn och vuxna i området, med satsningar som Lyftet, ett samverkansarbete mellan ett 30-tal aktörer. Bland de aktiviteter som genomförs på skolan har barnen stora möjligheter att själva påverka, till exempel genom Barnstyrelsen

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på Lövgärdesskolan

Alla aktiviteter tas fram i samråd med processledaren för Skola som arena i området, och i samverkan med rektor och annan personal på skolan. Det finns en stor variation av aktiviteter, för att alla barn ska hitta något som passar. 

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter:

Bafren Reza, koordinator, Skola som arena Lävgärdesskolan
Telefon: 070-263 64 47
E-post: bafren.reza@grundskola.goteborg.se