Koordinatorns roll


Många parter är engagerade i arbetet att skapa mötesplatser i skolors närområden. Koordinatorn har en central roll, som både handlar om att driva och utveckla arbetet och knyta kontakter med samarbetspartners.

Varje Skola som arena i Göteborg har en koordinator eller lokal processledare knuten till sig med uppgift att hålla samman satsningen lokalt. Det kan handla om att starta nya initiativ i dialog med barn och vuxna i området, att utveckla aktiviteter och att skapa förutsättningar för delaktighet. Men det är också ett operativt arbete, med att planera aktiviteter och koordinera ledare.

Vi har frågat dem hur de uppfattar sitt arbete. 

Eva Loström, processledare Skola som arena på Lövgärdesskolan


Vad är unikt med Skola som arena i Lövgärdet?
Vi har ett väl utvecklat arbete med samverkan i Lövgärdet. Här finns ett nätverk med många organisationer och föreningar som arbetar tillsammans och strävar åt samma håll. Vi har också många mötesplatser i Lövgärdet, vilket innebär att flera aktiviteter pågår parallellt.

Beskriv en motgång du stött på under arbetets gång.
Det stora problemet är de tröga administrativa systemen. De är inte anpassade till ett demokratiskt arbetssätt där barn är med och bestämmer kring sina aktiviteter.

Hur ser förutsättningarna för att driva Skola som arena i Lövgärdet?
Förutsättningarna är väldigt goda. Det beror främst på att vi har så härliga barn, fina samarbetspartners och kollegor men också en utmärkt chef. 

Hur ser din roll ut, hur arbetar du?
Jag arbetar på tre nivåer. På plats i skolan arbetar jag nära barnen i olika demokratiska forum och i de aktiviteter som de tar fram eller som vi tar fram tillsammans. Jag jobbar dessutom tillsammans med kollegor i skolan och i nätverk kring Skola som arena. Men också övergripande med områdesarbete.

Vad är du stolt över?
Jag är stolt över Barnstyrelsen, som innebär att en grupp barn själva har en pott pengar att besluta om. Potten är till för att gynna aktiviteter för barn och unga i Lövgärdet. 

Här kan du läsa mer om Skola som arena i Lövgärdet.


Camilla Näslund, koordinator Skola som arena i centrala Tynnered


Vad är unikt med Skola som arena i Tynnered?
Vi har sen länge ett aktivt områdesarbete där många aktörer jobbar tillsammans för jämlika livsvillkor och för ett tryggare och trivsammare område. Det finns ett stort engagemang inom föreningslivet, hos fastighetsägare och hos boende.

Hur ser förutsättningarna för att driva Skola som arena i Tynnered?
Socialförvaltningens fritidsverksamhet har varit drivande i arbetet. Där finns stor kompetens om tvärsektoriell samverkan och civilsamhällets förutsättningar och möjligheter. En stor del av arbetet har utgått från fritids öppna mötesplatser som ligger i anslutning till skolorna. Här finns personal med lång erfarenhet och bred kompetens om barn och ungdomars livsvillkor. 

Beskriv en motgång du stött på under arbetets gång.
Det svåraste har varit att få en förståelse för vad Skola som arena är. Många tror att det är ett projekt som ska ersätta annan verksamhet, som till exempel öppna fritidsklubbar, vilket har skapat misstänksamhet.

Det är också mycket svårt att komma åt skolornas gymnastiksalar då de ofta används för idrottslektioner långt fram på eftermiddagen och att de efter klockan 17 ingår i idrott- och föreningsförvaltningens bokningssystem. Det är många lokala
idrottsföreningar som vill medverka till att skapa eftermiddagsverksamhet men vi har svårt att erbjuda dem lokaler.

Hur ser din roll ut - hur arbetar du?
Min roll är att koppla ihop områdesarbetet med skolan. Jag arbetar i ett team inom fritid där alla har kontakt med externa aktörer. Vi utvecklar tillsammans arbetssättet genom att bereda väg för att föreningar och andra kan hålla aktiviteter i skolans lokaler.

Vad är du stolt över?
Jag är stolt över att vi har skapat strukturer för långsiktigt hållbara samarbeten med många fantastiska aktörer och boende som vill vara med att skapa en bra eftermiddags- och kvällsverksamhet för barn och unga i området.

En specifik insats om vi fått igång är frukost för mellanstadiet på Vättnedalsskolan. Där samverkar vi med fritidsklubben Mellangården, Önnereds handbollsklubb och en livsmedelskedja som står för maten. Det är mycket uppskattat av barnen som genom att de äter frukost får lättare att koncentrera sig på lektionerna.

Här kan du läsa mer om Skola som arena i Tynnered.

Linn Helenesdotter, processledare Skola som arena i Biskopsgården


Vad är unikt med Skola som arena i just ditt område?
Skolorna är byggda på ett sätt som möjliggör mötesplatser. Både på Svartedalsskolan och Landamäreskolan finns många öppna ytor och fina lokaler som vi kan använda oss av.

Beskriv en motgång du stött på under arbetets gång 
Vår största utmaning har varit att få till ett relationsskapande arbetssätt med hela stadsdelen. Vi har lagt mycket fokus på det. För vi vet ju att samverkan är det som behövs för att arbetet med Skola som arena ska bli framgångsrikt. Corona-pandemin har också ställt till det med de aktiviteter som innefattar hela familjen.

Hur ser förutsättningarna för att driva Skola som arena i Biskopsgården?
Jag arbetar nära en samordnare inom skolan, vilket underlättar kommunikationen med skolverksamheten. Det är också en stor tillgång att rektorn bjuder in till arbetet med Skola som arena och samtidigt är en ambassadör för satsningen.

Hur ser din roll ut — hur arbetar du?
Jag är ansvarig för att leda arbetet med Skola som och se till att de aktiviteter som tas fram är kopplade till vårt syfte och mål, samt till skolans kompensatoriska uppdrag. Min roll handlar också om att samordna och driva på utvecklingsarbetet och jag kallar till samverkansmöten med aktiva verksamheter i området.

Jag ser till att det tas fram en aktivitetsplan utifrån ledningsgruppens beslut, samt löpande uppföljning och kommunikation kring den. Jag arbetar också med beställning, logistik och samordning av aktiviteter utifrån aktivitetsplanen, samt utvärderingen av aktiviteterna.

Vad är du stolt över?
Jag är särskilt stolt över våra dialogkvällar med föräldrar som jag tycker har bra teman och där vi har arbetat fram en metod som är långsiktig.

Här kan du läsa mer om Skola som arena i Biskopsgården.

David Nilsson, koordinator Skola som arena i Bergsjön


Vad är unikt med Skola som arena i Bergsjön?
Här i Bergsjön kallar vi satsningen Skolan mitt i byn.
Vi jobbar tillsammans med det lokala föreningslivet och det sker hela tiden en dialog med närsamhället. Vi samarbetar mycket med föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnen. 

Beskriv en motgång du stött på under arbetets gång.
Att öppna upp skolan handlar om samarbete med minst fyra förvaltningar och sen flera enheter inom respektive förvaltning. Det är mycket arbete med att förankra, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra saker.  

Hur ser förutsättningarna för att driva Skolan mitt i byn?
Det finns ett föräldraengagemang och fysiska förutsättningar att driva arbetet i skolan. Men vi arbetar kontinuerligt med ansvarsfördelningen och att ha rimliga förväntningar på varandra.

Hur ser din roll ut - hur arbetar du?
Jag samverkar och nätverkar mycket för att möjliggöra aktiviteter på skolan, fånga initiativ från barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna i området och ta vara på allt engagemang som finns här. Men får också bromsa ibland för att se till att vi tänker rätt och långsiktigt. Att vi satsar på rätt saker.

Vad är du stolt över?
Jag blir stolt när jag ser att föräldrar som inte samarbetat tidigare står och lagar mat tillsammans i hemkunskapssalen på lovet till 50 barn. Engagemanget från föräldrar och andra vuxna i området är så viktigt, det är lätt att glömma bort det.

Jag blir också stolt när jag ser unga ledare äta tillsammans med barnen. Det finns så fina förebilder och så mycket kompetens här i verksamheten.

Här kan du läsa mer om Skolan mitt i byn Bergsjön.


Klara Andersson, processledare Skola som arena Bjurslättsskolan


Vad är unikt med Skola som arena i Lundby?
Här har vi senaste året arbetat med en medborgarbudget, ”Din idé”, tillsammans med fastighetsbolag i området. Barn och vuxna har fått lägga förslag och rösta på vad de vill göra tillsammans med andra i området kring Bjurslättsskolan. I budgeten finns 150 000 kronor. I år ska vi genomföra de sju vinnande förslagen!

På Bjurslättsskolan finns en grundsärskola. Genom ett partnerskap med föreningen Passalen jobbar vi med metoden integrerad arena för barn med funktionsnedsättningar. Ungdomsledare från Passalen följer med och deltar tillsammans med barnen i en av våra aktiviteter, Kulturcafé.

Beskriv en motgång du stött på under arbetets gång.
Ombyggnation och lokalbrist har varit rejäl en utmaning. Skolan har, sen vi startade Skola som arena, varit under ombyggnation. Den blev klar först för ett halvår sedan. Vi har hela tiden fått flytta fram och tänka om kring aktiviteter som varit planerade. Men nu ska det vara klart, och vi hoppas att vi kan växla upp arbetet!

Hur ser förutsättningarna för att driva Skola som arena i området kring Bjurslättsskolan?
Det finns både kommunala och privata fastighetsbolag i området. De är positiva till arbetet och vill gärna vara med och bidra. Vi arbetar även tillsammans med förskoleförvaltningen. Det finns många förskolor i närheten av skolan, och två ligger precis på skolgården. Så det finns goda förutsättningar att arbeta med de yngre barnen och främja övergången mellan förskola och skola.

Arbetet med Skola som arena är också väl förankrat och prioriterat inom socialförvaltningen, där även enheten för fritid ingår. 

Hur ser din roll ut, hur arbetar du?
Jag arbetar 50 procent som processledare för Skola som arena och är anställd av socialförvaltningen Hisingen. Mitt ansvar är att leda, utveckla och driva arbetet med Skola som arena runt Bjurslättsskolan.

Jag arbetar strategiskt med att utveckla arbetssättet och driva samverkan. Det kan handla om att initiera och utveckla nya initiativ och skapa förutsättningar för delaktighet. Men jag arbetar också operativt med att planera och koordinera aktiviteter och ledare. Jag kommunicerar och arbetar med barnen och de boende i området, aktörer, medarbetare och chefer. Jag är alltså en typisk ”mellanrumsarbetare” som ska se till att alla olika perspektiv och budskap förs vidare.

Jag har även en kollega som är samordnare för skola som arena på Bjurslättsskolan. Vi arbetar tätt tillsammans och hon är den som är ”på plats” och har en nära ingång till skolans personal, elever och vårdnadshavare.

Vad är du stolt över?
Jag är stolt över medborgarbudgeten Din idé som vi lyckades genomföra, mitt under pandemin under 2020. Förutom alla fantastiska idéer och förslag vi fick in så lyckades vi även skapa en struktur för samverkan. Flera kommunala förvaltningar, ett kommunalt fastighetsbolag och privata fastighetsbolag kunde vara med och bidra med resurser, men låta barnen och de boende vara de som bestämde vilka aktiviteter som ska genomföras. Det är fantastiskt!

En annan sak som jag är stolt över är vår aktivitet Kulturcafé som har funnits sen start. Det är en aktivitet som drivs av Fritid och Kulturskola Hisingen en gång i veckan för barn i mellanstadieåldern. Där får barnen välja mellan två workshops, ett sätt att testa och lära nytt. Därefter fikar de tillsammans. Arbetsgruppen som driver aktiviteten har tagit fram ett vinnande koncept som de ständigt utvecklar och förfinar utifrån barnens behov och önskemål. 

Här kan du läsa mer om Skolan som arena på Hisingen