Foto: Lo Birgersson

Om Skola som arena och Lights On


Det övergripande syftet med Skola som arena är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Vi jobbar för alla barns rätt till ett gott liv. Genom att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i närheten av viktiga vuxna, bidrar vi till trygga sammanhang som kan stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet.

Skolan som mötesplats

Skola som arena innebär att vi använder skolans lokaler för att skapa en mötesplats för barn och vuxna utanför lektionstid. Tillsammans med de som bor i närområdet, samt olika aktörer och organisationer, anordnar vi kostnadsfria aktiviteter som alla är välkomna att delta i. 

Vi vet att barn som har en aktiv fritid överlag mår bättre, har större möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och lyckas oftare i skolan. Skola som arena ger barn och ungdomar möjlighet att skapa en meningsfull fritid i samverkan med andra barn och vuxna. På så sätt skapas också nätverk kring barnen som bidrar till trygghet och goda relationer.

Samverkan är central i arbetet

Skola som arena finns på olika ställen i prioriterade områden i Göteborg, där insatserna behövs mest. Arbetet utvecklas på olika sätt eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Men det finns några gemensamma utgångspunkter: 

  • Barnens behov är styrande och arbetet utformas tillsammans med barnen och boende i området.
  • Aktiviteterna sker utanför lektionstid men i anslutning till skoldagen. 
  • Skolan blir en mötesplats dit närsamhället bjuds in för att utforma och delta i aktiviteter. 
  • Målgruppen är boende, barn och vuxna i området. 
  • Aktiviteterna på arenan är kostnadsfria.

Arbetet med Skola som arena sker tillsammans med barn och vuxna som bor i området, men också med olika aktörer och organisationer, som bidrar med idéer, engagemang och resurser.

Vi samverkar dels med olika offentliga verksamheter som till exempel skolan, kulturskolan, fritid och socialtjänst. Men också med näringsliv och idéburna organisationer som fastighetsbolag, idrotts- och kulturföreningar och föräldragrupper.

Finansiering

Det är socialförvaltningarna och grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad som finansierar koordineringen av Skola som arena. Lights On finansieras av Framtiden-koncernen och ingår som en del i Framtidens arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Våra samarbetspartners går in med andra resurser som aktivitetsledare, verksamhetsmedel och engagemang.


Under tre år har arbetet förstärks med projektmedel från ESF rådet med 12 mkr för att utveckla arbetet med att fler barn ska bli delaktiga i frågor som rör dem. Utvecklingsarbetet startade mars 2023 och kommer pågå till mars 2026.


Ett medskapande förhållningssätt

Arbetet med Skola som arena bygger på delaktighet och inflytande. Det innebär att det finns aktiviteter där barnen och de boende själva tar initiativ till, leder eller bestämmer över. Exempel på detta är barnstyrelse och medborgarbudget . Där finns det en pott med pengar kopplad till aktiviteter som barn och boende i området fattar beslut om.

Skolan har legitimitet

Aktiviteterna hålls ofta i skolans lokaler, just för att skolan har en viss legitimitet i samhället och vårdnadshavare har ofta stort förtroende för verksamhet som bedrivs i skolan. Fler flickor tar till exempel del av fritidsaktiviteter genom att aktiviteterna erbjuds i skolans lokaler.  Lokalerna är också tillgänglighetsanpassade och kan samnyttjas av fler på tider då de annars inte används fullt ut. 

Mål med Skola som arena

Det övergripande målet med Skola som arena är att bidra till att skapa jämlika uppväxtvillkor för barn och unga​.
Delmålen är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter 
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor