Foto: Lo Birgersson

Lyftet i Lövgärdet


Ett nätverk för att skapa engagemang, delaktighet, och förändring. Lyftet arbetar för ett tryggare, blomstrande Lövgärdet. En plats med goda uppväxtförhållanden och levnadsvillkor.

I Lövgärdet pågår ett omfattande arbete med social mobilisering och områdesutveckling. En viktig del i detta är  nätverket Lyftet, där olika aktörer knyts samman. Nätverket består av boende i området och ett trettiotal aktörer från näringsliv, ideella organisationer, offentlig sektor och civilsamhälle. 

Lyftets övergripande strävan är att skapa ett blomstrande Lövgärdet, ett område som präglas av delaktighet, tillit och trygghet och som också erbjuder goda levnadsvillkor och uppväxtförhållanden. De som bor och verkar i Lövgärdet ska känna ansvar för sitt område, och att de har kraft att påverka. Ett ytterligare mål är att få bort Lövgärdet från polisens lista över särskilt utsatta områden senast 2025.

Så här fungerar Lyftet

På nätverksträffar med boende i området fångas aktuella frågor upp och tas sedan vidare i olika arbetsgrupper, som består av en blandning av olika aktörer. Grupperna bjuder till exempel in till dialoger med föräldrar, vilka lett till temamöten kring till exempel skolfrågor och trygghet kring torget. Men också med aktiviteter på Lövgärdesskolan inom ramen för Skola som arena. På så sätt hålls området levande även på kvällstid. 

Boende i området har i oroliga perioder bjudits in till träffar och manifestationer för skapa delaktighet och hitta sätt att tillsammans arbeta för att Lövgärdet blir ett trivsamt och tryggt område att bo och leva i. 

Genom Lyftet har dialoger, nätverksträffar och aktiviteter genomförts som lett till stort engagemang bland boende, och det finns nu en stor gemensam intresseyta att utgå ifrån. Allteftersom de som bor och verkar i området tar mer ansvar får Lyftet en mer tillbakadragen roll.

Bilderna visar Lövgärdets unga naturguider, som är ett samarbete mellan Skola som arena och föreningen Tikitut, Poseidon, Victoria Park och Lyftet.Tio unga från Lövgärdesskolan åkte på guideutbildning för att sedan kunna guida andra i området kring skolan och i Vättlefjäll.