Befolkning


Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik är Göteborgs officiella folkmängd. SCB:s befolkningsstatistik baseras på uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken som beskriver folkbokförda personer vid respektive årsskifte (31/12) är Göteborgs officiella befolkningsstatistik. Utöver SCB:s årliga befolkningsstatistik tas befolkningssiffror fram varje månad och kvartal med hjälp av Västra Götalandsregionens källa Västfolket. Denna statistik, som också baseras på folkbokföringen, skiljer sig marginellt från stadens officiella befolkningsstatistik.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoserna beräknas av stadsledningskontoret i mars-maj varje år och utgår ifrån den senaste årsstatistiken samt de senaste årens befolkningsförändringar; födda, döda och flyttningar. Bostadsbyggnadsprognoserna som används kommer från fastighetskontoret. De antaganden som görs kring den framtida fruktsamheten och dödligheten görs i enlighet med Statistiska centralbyråns demografiska experters meningar. Antaganden kring flyttströmmar kommer utifrån diskussioner med ämnesexperter inom bl.a. bostadsbyggande, migrationsfrågor och ekonomifrågor.

Kommunprognosen brukar vara klar i mitten av mars och kommer sträcka sig till 2040. Prognos för stadens 4 stadsområde levereras i april och för 36 mellanområde under maj månad. Delområdesprognoserna kommer sträcka till fram till och med 2028. Samtliga dessa siffror hittar du i vår Statistikdatabas.

Hushåll

Hushåll i hushållsstatistiken avser bostadshushåll, där samtliga folkbokförda i en bostad tillhör samma hushåll. Alla personer folk­bok­förs sedan 2011 på sin lägenhet istället för som tidigare enbart på fastighet, och det gör att boende i samma lägenhet kan kopplas ihop till hushåll och beskrivas statistiskt. Med bostadslägenhet avses bostad i både fler­bostads­hus och småhus.