"Utsatta områden"

"Utsatta områden" är geografiskt avgränsade områden som Polisen definierat. De karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Utsatta områden finns i hela landet, totalt 61 stycken. I Göteborg har vi åtta stycken: Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hisings Backa, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Grevegården/Opaltorget.

Definition

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socio-ekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Polisens arbete

Myndigheten har följt dessa utsatta områden sedan 2014. 2021 blev det ett regeringsuppdrag att uppdatera lägesbilden för dessa områden, att beskriva dem och ge en samlad bedömning och analys av situationen utifrån ett polisiärt perspektiv. I uppdraget ingick även att ge en samlad bild över vilka åtgärder som vidtagits samt att beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Målsättningen är att det inte ska finnas några utsatta områden.

Polisen delar in de utsatta områdena i tre kategorier:

  1. Utsatt område: Gårdsten och Hisings Backa
  2. Riskområde (mellannivå, område som riskerar att bli särskilt utsatt): Tynnered/Grevegården/Opaltorget
  3. Särskilt utsatt område: Biskopsgården, Bergsjön, Lövgärdet, Hammarkullen och Hjällbo

Läs mer på polisens hemsida "Utsatta områden - Polisen arbete".

Ny databas med statistik

Arbetet med utsatta områden är alltså inte nytt, men polisen har nu tydligare definierat sina områdesgränser så att vi  nu har kunnat matcha med stadens områden. Det innebär att att statistik går att koppla ihop med befintliga gränser. I och med detta har vi tagit fram en ny databas med statistik för just dessa Utsatta områden: Statistikdatabas.
Databasen innehåller ett urval av indikatorer/variabler inom demografi och socioekonomi som vi tror är särskilt centrala för uppföljning och lägesbilder för just de här utsatta områdena. Databasen kan komma att fyllas på efterhand om ytterligare statistik efterfrågas. (För att kunna få totala siffror för hela Göteborg redovisas övriga delområden i Göteborg som en egen kategori med namnet "Övriga Göteborg".)