Utsatta områden - Polisens definition

Utsatta områden enligt Polisen är geografiskt avgränsade områden som Polisen definierat. De karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Utsatta områden finns i hela landet, totalt 61 stycken. I Göteborg har vi åtta stycken: Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Gårdsten och Hisings Backa.


Definition

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Polisens arbete

Myndigheten har följt dessa utsatta områden sedan 2014. År 2021 blev det ett regeringsuppdrag att uppdatera lägesbilden för dessa områden, att beskriva dem och ge en samlad bedömning och analys av situationen utifrån ett polisiärt perspektiv. I uppdraget ingick även att ge en samlad bild över vilka åtgärder som vidtagits samt att beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Målet med polisens arbete är samma i hela landet, att öka säkerheten för människor i utsatta områden och därmed indirekt att göra hela Sverige tryggare och säkrare. På lång sikt är målet att det inte ska finnas några utsatta områden.
Lägesbilden uppdateras vartannat år.

Polisen delar in de utsatta områdena i tre kategorier (2023):

  1. Utsatt område: Gårdsten och Hisings Backa
  2. Riskområde (mellannivå, område som riskerar att bli särskilt utsatt): Biskopsgården, Tynnered/Grevegården/Opaltorget
  3. Särskilt utsatt område: Bergsjön, Lövgärdet, Hammarkullen och Hjällbo

Läs mer på polisens hemsida "Utsatta områden - Polisen arbete".

Ny databas med statistik

Arbetet med utsatta områden är inte nytt, det som hänt nu är att polisen tydligare har definierat sina områdesgränser så att vi kunnat matcha dem med stadens områden (genom att pussla ihop basområden). Det innebär att det går att koppla statistik till dessa områden. I och med detta har vi tagit fram en ny databas med statistik för just dessa Utsatta områden: Statistikdatabas.
Databasen innehåller ett urval av indikatorer/variabler inom demografi och socioekonomi som vi tror är särskilt centrala för uppföljning och lägesbilder för just de här utsatta områdena. Databasen kan komma att fyllas på om ytterligare statistik efterfrågas. (För att kunna få totala siffror för hela Göteborg redovisas övriga delområden i Göteborg som en egen kategori med namnet "Övriga Göteborg".)