Inkomst och utbildning


Statistiken som beskriver befolkningens inkomster kommer från SCB:s inkomststatistik och statistiken som beskriver befolkningens högsta avslutade utbildning och inriktning kommer från SCB:s utbildningsregister.

Befolkningens utbildning

Statistiken över befolkningens utbildning omfattar uppgifter om högsta formella utbildning t.o.m. vårterminen för i Sverige folkbokförda personer. Personalutbildning, kortare kurser av hobbykaraktär och annan icke-formell utbildning ingår inte statistiken. Vi redovisar två variabler, utbildningsnivå och utbildningsinriktning i vår statistikdatabas.

Utbildningsnivå: Anger nivån på respektive individs högsta formella utbildning. Utbildningsnivån i en viss redovisningsgrupp (exempelvis män eller ett delområde i Göteborg) definieras av hur stor andel som har förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial utbildning etc. som högsta utbildning.

Utbildningsinriktning: Anger vilket huvudsakligt område/ämne respektive individs högsta utbildning är inriktad emot.

Kategorin "uppgift saknas" i utbildningsnivå och utbildningsinriktning
Totalt saknade år 2016 ca 1,7 procent eller 80 000 personer i hela landet uppgift om utbildningsnivå. För personer födda i utlandet är andelen dock betydligt större (6,4 procent) än för gruppen födda i Sverige (0,4 procent). Denna kategori får betydelse när man exempelvis jämför utbildningsnivå mellan olika områden eller grupper, som till exempel i Göteborgsbladet. Rekommendationen är att i första hand särredovisa gruppen och hänvisa till SCB:s studie om gruppen som saknar utbildningsnivå i utbildningsregistret.
 

Befolkningens inkomster

Inkomststatistiken baseras på kontrolluppgifterna ifrån inkomstdeklarationerna och produktionstiden är över ett år. Det betyder att statistiken publiceras ett år senare än till exempel befolkningsstatistiken. Inkomststatistiken som vi redovisar avser sammanräknad förvärvsinkomst för individer samt disponibel inkomst för bostadshushåll.

Låg ekonomisk standard (risk för fattigdom)

Med låg ekonomisk standard avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av risk of poverty.