Befolkningutveckling 2023

Göteborgs hade antalsmässigt den största befolkningstillväxten av alla kommuner 2023. Under året som gick (maj månad) nådde även Göteborg en folkmängd på 600 000.

Du hittar även rapporten som en pdf längst ner på sidan.

Högst befolkningstillväxt i landet

Under 2023 ökade Sveriges befolkning med 30 200 personer, vilket var den lägsta folkökningen i absoluta tal sedan 2001. Enligt SCB beror den lägre folkökningen på ett minskat barnafödande, ett lägre antal invandringar samt ett högre antal utvandringar. Under 2023 minskade folkmängden i 2 av 3 av Sveriges kommuner och i 12 av 21 län. Det är betydligt fler än 2022. I Göteborg växte däremot folkmängden med 7 775 invånare, vilket var den högsta folkökningen bland Sveriges kommuner. Ökningen är ca 1 500 lägre än föregående års höga folkökning men fortfarande hög i jämförelse med de andra stora kommunerna. Stockholm hade en befolkningstillväxt på 4 195 och Malmö 4 756, en skillnad på ca 3 000. Befolkningsökningen ska dessutom ses i ljuset av att Skatteverket under andra halvåret 2023 avskrivet 1 200 personer från folkbokföringen då de bedömts ha utvandrat tidigare år.

Befolkningstillväxten kan delas upp i två delar, nettoflyttning och födelseöverskott. Nettoflyttningen är inflyttning minus utflyttning och under 2023 bidrog den med 5 008 vilket är en minskning med ca 1 000 i jämförelse med föregående år. Födelseöverskottet som är antalet födda minus döda bidrog med 2 496 till befolkningstillväxten. Födelseöverskottet är något lägre än föregående år.

Befolkningstillväxten uppdelat på födelseöverskott och nettoflyttning 2000-2023

Stor minskning av fruktsamheten

Antal födda har legat på en stabil nivå de senaste 10 åren mellan 7 400 och 7 800 barn. Föregående år bröts den trenden och antalet födda minskade till 6 922, en minskning med 10 procent eller 700 barn i jämförelse med år 2021. Under 2023 föddes 6 800 barn, en minskning på 2 procent eller 122 barn. Det visar på att föregående års utfall inte var en enskild händelse. Faktum är att trots att antalet födda barn har legat på en stabil nivå under de senaste 10 åren så har fruktsamheten minskat bland kvinnor. Varför antalet födda har legat på en stabil nivå i Göteborg är för att Göteborg har haft väldigt många kvinnor i barnafödande ålder.

 Fruktsamheten, som är ett mått för benägenheten att skaffa barn, har minskat från 1,78 barn per kvinna 2011 till 1,34 barn per kvinna 2023. Utvecklingen är densamma i riket och under 2023 var det lägsta antalet födda på 20 år. Enligt SCB är den summerade fruktsamheten den lägsta sedan de började mäta måttet, 1749.

Varför fruktsamheten fortsätter att sjunka vet vi inte. SCB:s demografer och forskningen kan inte heller säkert förklara vad som ligger bakom den sjunkande fruktsamheten. Tidigare har man kunnat se förändringar i fruktsamheten som har gått att spåra till strukturella förändringar, så som konjunkturer och familjepolitiska reformer, något som man inte riktigt har kunna göra i det här fallet. Det kan bero på ett uppskjutet barnafödande vilket i sådana fall kommer att innebära att antalet födda kommer att öka i snabb takt. Om det beror på en förändrad syn på att skaffa barn så kan antalet födda komma att stanna kvar på nuvarande nivåer.

Döda

Under 2023 avled 4 304 personer. Det var i nivå med åren innan pandemin. Antalet döda har minskat något sedan början av 2000-talet till och med 2021, från 4 888 till 4 189 döda. Efter 2021 har antalet döda ökat något fram till 2023. Den främsta förklaringen till den tidigare minskningen är att befolkningen i de äldsta åldrarna har minskat något. Om något år kommer befolkningen i det äldsta åldrarna att öka och förmodligen då även antalet döda.

Förändringar i flytt mönster under 2023

De har hänt mycket de senaste åren som påverkar den demografiska utvecklingen. Den stora flyktinginvandringen 2015 och pandemin 2020-2021 har haft en stor påverkan på flyttningarna till och från Göteborg. Under andra halvan av 2022 och hela 2023 har vi även haft en ekonomisk ostabil situation, med inflation och höjda räntor som har påverkat flyttningarna. Under pandemiåren minskades stadens flyttnetto markant i jämförelse med föregående år. Under 2022 ökade flyttnettot från 679 år 2021 till 6 112 och var även högre än åren före pandemiåren. Under 2023 var flyttnettot 5 008.

Flyttnettot för inrikes flyttningarna var 2 126 år 2023. Det är första gången sedan 2013 som vi har ett positivt flyttnetto. Under 2022 var det -236 och 2021 var det -3326. Den främsta förklaringen till årets siffror är att inflyttningarna har ökat kontinuerligt de senaste åren men utflyttningarna har minskat från 2021 till 2023. Vi ser att det framför allt är färre är barnfamiljer som flyttar från Göteborg än tidigare år vilket säkert beror på den ekonomiska situationen.

Utflyttningen till övriga kommuner i Göteborgsregionen har minskat i år. Flyttnettot var 2023 på -1628. Det är ett högre flyttnetto än de senaste 10 åren. Det beror framför allt på att Göteborg fortsatt har en hög inflyttning, främst i åldersgruppen 19-24, samtidigt som utflyttningen har minskat under 2023.

Samma mönster ser vi även när vi tittar på utflyttningar och inflyttningar till övriga Sverige. Göteborg har ett flyttnetto på 3 754 där det framför allt är 19-30 åringar som står för en stor del av inflyttningen till Göteborg. Även här ser vi att barnfamiljerna har en lägre utflyttning än tidigare år.

Utflyttningar till utlandet har ökat med ca 2 300 personer 2023. Till viss del beror utflyttningen på ett ändrat regelverk hos Skatteverket där de personer som Skatteverket har avskrivit hamnar under kategorin ”utvandrat”. Vi ser även att det har skett en ökad utflyttning av barn till utlandet, i synnerhet i åldern 6-15 år, där det är ca 420 fler barn som har flyttat ut i jämförelse med tidigare år. Inflyttningar från utlandet har minskat med nästan 1000 personer. Totalt invandrade 9 655 personer till Göteborg. Flyttnettot på 2 882 är det lägsta talet under de senaste 10 åren.

Flyttnetto efter område 2012-2023

Fortsatt stort bostadsbyggande

Under 2022 färdigställdes det högsta antalet bostäder sedan miljonprogrammets dagar på 1970-talet. Under förra året färdigställdes 5 502 bostäder vilket inte är i nivå med föregående år men fortsatt högt historiskt.

 

Antalet påbörjade bostäder har minskat år för år sedan toppnoteringen 2020. Under 2023 påbörjades 2 886 bostäder vilket är betydligt färre än föregående år, då 5 051 bostäder påbörjades.

 

Bostadsmarknaden och antalet tillgängliga bostäder har såklart en påverkan på inflyttningarna i Göteborg och är säkerligen en delförklaring till att Göteborg fortsatt har en hög befolkningstillväxt och ett högt flyttnetto

Om du vill läsa mer om befolkningsutvecklingen:

Statistiska centralbyråns sammanfattning om befolkningsutvecklingen 2023: Lägsta folkökningen på 22 år (scb.se)

Befolkningsförändring per månad: Folkmängdens utveckling