Göteborgs områdesindelning


Statistiken för Göteborg baseras på en hierarkisk områdesindelning i fyra nivåer, samtliga kan aggregeras och ju högre nivå ju mer statistik kan vi redovisa. Områdesindelningen justeras ungefär vart femte år. Filerna längst ner på sidan beskriver i detalj vad som förändrats.

Göteborgs områdesindelning har fyra nivåer:
Stadsområde (SO), Mellanområde (MO), Primärområde (PRI) och den minsta, lägsta nivån är Basområde. Det är på dessa delområdesnivåer som all vår statistik redovisas. 

Stadsområden 4 st

Stadsområden är en ny nivå som började gälla från och med 2021. Den består av fyra stycken stadsområden som i huvudsak är en sammanslagning av de tidigare stadsdelsnämnderna (med ett undantag i nordost). 

Stadsområde
Gamla stadsdelsnämnder
01 Nordost Angered och Östra Göteborg*
02 Centrum Centrum, Majorna-Linné och Örgryte Härlanda*
03 Sydväst Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg
04 Hisingen Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen

*Industriområdet mellan Säveån och E20 som tidigare tillhörde SDN Örgryte-Härlanda, överfördes till SO Nordost.

Mellanområden 36 st

En relativt ny nivå, det fanns ett behov i staden av att ha en nivå mellan tidigare Stadsdelsnämndsområde (senare Stadsområde) och Primärområde, så 2017 togs en ny nivå fram "Mellanområde". Områdena är togs fram i samarbete med de dåvarande stadsdelsförvaltningarna för att skapa områden som fungerar bra ihop med stadens verksamheter samt att de skulle vara relativt lika socioekonomiskt (det innebär att några områden är befolkningsmässigt mindre och andra större).

Mellanområde är den lägsta nivån som vi tar fram befolkningsprognoser för. Varje mellanområde består av ett antal primärområden.

Primärområden 96 st

Gränserna har dragits med hänsyn till fysiska barriärer, markanvändning, trafik- och serviceförsörjning m.m. Totalt finns idag 96 primärområden. Förändring av primärområden görs sällan. Den senaste större förändringen av antalet primärområden gjordes 2012 då två nya områden bildades på Norra Älvstranden. Varje primärområde kan delas upp i ett flertal basområden.

2021 justerades primärområdena i området kring Gamlestadens fabriker, Primärområdet Gamlestaden utökades  genom att den södra gränsen flyttades söderut. Förändringen påverkade nästan uteslutande statistik kring arbetsplatser, men inte befolkningsstatistiken.

Basområden ~ 1 000 st

Göteborg är indelat i drygt 1 000 basområden, också kallade nyckelkodsområden (NYKO), vars gränser ses över regelmässigt. Översyn av primär- och basområdesgränser har skett 1980, 1985, 1990, 1996, 2001, 2005, 2012, 2018, 2022 och för 2023. Syftet med översynen är att anpassa basområdesgränserna till befintlig och planerad utbyggnad av bostads- och arbetsområden.

Ett basområde består av ett antal fastigheter som ligger samlade intill varandra. Gränserna för basområdet dras i gator eller i andra naturliga gränser. I möjligaste mån är målet att inte dela upp kvarter mellan basområden och att bebyggelsen inom ett område ska vara så homogen som möjligt. Personer som bosätter sig i Göteborg skriver sig på en fastighet, fastigheten hör till ett basområde och på så sätt knyts person ihop med områdesindelningen i staden.

Namnsättning

Stadsområde, Mellanområde och Primärområde har både ett nummer och ett namn, t ex stadsområde "01 Nordost", mellanområde "10 Östra Angered" eller primärområde "101 Kungsladugård". Basområde har dock endast ett nummer, fem siffror. De första tre är primärområdets nummer och därefter följer ett löpnr på två siffror. Exempelvis i primärområde 101 (Kungsladugård) och basområde 01, får basområdesbeteckning 10101.  Löpnr som börjar på 50 och 60 är industriområden och innehåller därför sällan någon befolkning men däremot ofta arbetsplatser.

Andra indelningar som efterfrågas

Statistik på andra områdesindelningar som inte är stadens efterfrågas ibland t ex:

  • Postnummer: Postens egen indelning vars enda syfte att stödja en effektiv distribution av postförsändelser. Dessa gränser stämmer inte med Göteborgs områdesindelning. Vi har ingen statistik på postnummer.
  • Församling: Svenska kyrkan ansvarade länge för folkbokföringen i Sverige. År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten och riksdagen beslutade att folkbokföringen av individer från och med 2016 inte längre ska ske per församling, istället sker folkbokföring på fastighet. Vi har ingen statistik per församlingar längre.
  • Distrikt: Distriktsindelningen bygger på församlingsindelningen 1999. Vi har möjlighet att ta fram viss statistik på distrikt.
  • RegSo och DeSo: Två nya rikstäckande områdesindelningar som följer kommungränserna i landet. I Statistiska centralbyråns öppna databaser finns det numera statistik för dessa två områdesindelningarna. Även data i Segregationsbarometern hos Delegationen mot segregation (Delmos) finns på dessa indelningar. Dessa gränser kommer vara låsta och inte justeras (vill du läsa mer om dem så finns en fil längre ner i listan med mer information).

Aktuella kartor hittar du under "Kartor - områdesindelning" i menyn uppe till vänster.

Filer med aktuella områden och senaste revidering: