Historik 1900-2021


Den administrativa områdesindelningen i Göteborg har förändrats över tid, nedan följer en kortfattad beskrivning av förändringen de senaste 100 åren.

Historik över områdesindelningen 1900-2021

Den administrativa områdesindelningen i Göteborg har förändrats över tid, från rotar och kvarter till dagens stadsområden. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förändringen de senaste 100 åren. Är du intresserad av historiska kartor så har Stadsbyggnadskontoret det på sin hemsida.

Göteborg har sedan gammalt varit indelat i rotar och kvarter, vilka sammanförts i stadsdelar. Vid tiden kring år 1900 uppgick dessa – eller motsvarande områden – till ca 40. År 1920 fastställdes gränser och benämningar för 42 stadsdelar.

År 1984 genomfördes en fastighetsbeteckningsreform. Den innebar att kommunen indelades i trakter. I det äldre stadsområdet (Göteborg före 1967) utgjorde stadsdelarna trakter. I övriga delar var i huvudsak den gamla by- och hemmansindelningen grunden för traktnamnen. Antalet trakter blev 225 st.

År 1974 tillsattes en utredning med uppdrag att ”samordna och redovisa förslag rörande distriktsindelning av kommunens olika verksamheter, i första hand inom sjukvården, socialvården och det allmänna skolväsendet".
Tidigare hade de olika kommunala verksamheterna sina helt egna gränser. Detta innebar naturligt nog en synnerligen splittrad bild. Ett utredningsförslag var klart 1977 och kommunfullmäktige fattade beslut samma år.

Beslutet innebar att en gränssamordning skulle vara genomförd senast 1980 för ett tiotal kommunala verksamheter av närservicekaraktär med geografiska upptagningsområden.

De minsta enheterna i den samordnade områdesindelningen var de 93 primärområdena. Dessa skulle utgöras av naturliga grannskapsenheter. Vägledande för gränsdragningen har varit faktorer som fysiska barriärer, dåvarande och planerad markanvändning samt trafik- och serviceförsörjning.

Verksamhetsområden som t.ex. förskolekretsar och rektorsområden var alltså ett aggregat av primärområden. Primärområdesnamnen var i många fall desamma som de äldre stadsdelsnamnen. Indelningen skulle ses över vart 5:e år.

Primärområdena utgjorde också byggstenar till de 21 stadsdelsnämnder som bildades 1989. Dessa stadsdelsnämnder tog den 1 januari 1990 över ansvaret för grundskola, socialtjänst, fritids- och allmän kulturverksamhet i respektive område.

1 januari 2010 slogs stadsdelsnämnderna Frölunda och Högsbo samman och antalet stadsdelsnämnder blev 20 st.

1 januari 2011 slogs vissa stadsdelsnämndsområden samman och staden delades in i 10 stadsdelsnämnder.

1 januari 2012 - Nya primärområden
För att bättre kunna följa befolkningsutvecklingen i expansionsområdet på Norra Älvstranden, skedde förändringar i primärområdena tillhörande SDN 139 Lundby. Två primärområden delades i vardera två delar:

Den 1 juli 2018 överfördes ansvaret för grund- och förskola från stadsdelsnämnderna till de centrala förvaltningarna Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Även stadsdelsbiblioteken överfördes från stadsdelsnämnderna.

1 januari 2021 upphör de 10 stadsdelsnämnderna som geografisk indelning och ersätts av fyra Stadsområden.

Införlivningar

Något som också är bra att tänka på är att Göteborg som vi känner till det idag inte alltid har bestått av samma "yta". Under åren har olika områden runt omkring införlivats och staden har därmed vuxit.