Hälsobladet


Hälsobladet är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och mellanområden (även kallat folkhälsoområden).

I Hälsobladet 2019 presenteras några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Rapporten är framtagen i Power BI och öppnas i en ny flik.

Eftersom de hälsomässiga utmaningarna och möjligheterna varierar i livets olika skeden beskrivs befolkningen och dess hälsosituation med fokus på fyra åldersgrupper:

  • 0-5 år
  • 6-17 år
  • 18-64 år
  • 65 år och äldre

Upplägget är sådant att för varje åldersgrupp kommer först en sida med bakgrundsvariabler och därefter följer 1-3 sidor med presentation av hälsoindikatorer. Du förflyttar dig i bladet genom att använda pilarna längst ner på sidan, eller att klicka på själva sidnumret för att få upp en meny.

Hälsobladet är framtaget i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Frågor kring ämnesområdet eller statistiken besvaras av Allan Dale (förnamn.efternamn@vgregion.se) eller Katrin Olausson (förnamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se).

Här hittar du faktabladet: Hälsobladet 2019