Arbetsmarknad


Statistiken inom området Arbetsmarknad kommer huvudsakligen från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. Därutöver redovisas arbetssökandestatistik från Arbetsförmedlingen.

SCB:s arbetslöshetsstatistik och arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen

Vi redovisar arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Det är en statistik som produceras av SCB och kan brytas ner och redovisas på delområden inom Göteborg. Statistiken har november månad som referenstidpunkt och vi redovisar den en gång per år.

Den här statistiken skiljer sig mot Sveriges officiella arbetslöshets­statistik som SCB tar fram genom sina Arbetskraftsundersökningar (AKU). Eftersom AKU är en undersökning där man frågar ett urval av befolkningen så kan inte resultaten redovisas på en lägre geografisk nivå än hela Göteborg.

SCB utnytt­jar en internationell definition kring vad som menas med arbetslöshet och frågar sen ett urval av människor hur deras arbetsmarknadssituation ser ut. För vissa syften fungerar det sämre att använda SCB:s Arbetskraftsundersökningar. Heltidsstudenter som söker och kan ta ett arbete räknas definitionsmässigt som arbetslösa, men är oftast inte aktuella för Arbetsförmedlingens arbets­marknadsprogram eller kommunala insatser.

En nackdel med Arbetsförmedlingens statistik är att inte alla arbetslösa personer – beroende på vad som menas med att vara arbetslös – kommer med i statistiken eftersom det inte är självklart att alla arbetslösa registrerar sig vid en arbetsförmedling.

Sysselsättningsstatistik

Den statistik vi redovisar hämtas ifrån registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Statistiken baseras på kontrolluppgifterna från inkomstdeklarationerna och produktionstiden är över ett år. Det betyder att statistiken publiceras ett år senare än till exempel befolkningsstatistiken.

Natt- och dagbefolkning i sysselsättningsstatistiken
Göteborgs nattbefolkning är den förvärvsarbetande befolkningen som har bostad inom Göteborg. Nattbefolkningen kan ha sitt arbetsställe inom eller utanför Göteborg.

Göteborgs dagbefolkning är den förvärvsarbetande befolkningen som har sitt arbetsställe inom Göteborg. Dagbefolkningen kan ha sin bostad inom Göteborg eller utanför Göteborg.