Göteborgsbladet


I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Faktabladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område samt vara ett stöd när man vill jämföra olika områden.

Göteborgsbladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område. Dessutom finns ett försättsblad med viktig information och definitioner till statistiken som finns i bladet.

All statistik sekretessgranskas. Små värden som kan innebära en risk för att en enskild person eller persons uppgifter röjs har ersatts med "..". Alla totalsummor som redovisas är dock korrekta. På grund av en för liten befolkning redovisas inte primärområdena Högsbo och Arendal (industriområden).

Faktabladen skapas en gång per år under maj/juni och är fria att använda, men ange källa: "Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad".

I fillistan nedan finns den senaste versionen av Göteborgsbladet. Är du intresserad av tidigare årgångar är du välkommen att kontakta oss via mail på adressen statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se (då behöver vi veta för vilken delområdesnivå du vill beställa blad, samt för vilka årtal, första bladet togs fram 1997).