Bostäder och byggande


Statistiken inom området bostäder och byggande kommer från olika register. Bostadsstatistiken har producerats av Statistiska centralbyrån medans statistiken över nyproduktion av bostäder kommer från fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Bostadsbeståndet kommer från Lägenhetsregistret

Statistiken som visar antal lägenheter i bostadsbeståndet har köpts in från SCB och kommer från Lägenhetsregistret. Statistik från år 2012 baseras på fastighetstaxeringsuppgifter och tidigare år baseras på Folk- och bostadsräkningarna. Eftersom den historiska statistiken kommer från olika källor har ett tidsseriebrott uppstått och det kan därför vara svårt att jämföra bostadsbeståndet över tid.

Statistik över nyproducerade bostäder är stadens egna statistik

Statistiken kring nyproducerade bostäder kommer från Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad.