Kartor - områdesindelning

Här hittar du detaljerade kartor över stadens områdesindelning; stadsområden, mellanområden, primärområden och basområden. Kartornas aktualitet är 2021. Översyn görs vanligen vart femte år.

Nya kartor 2021

Vid årsskiftet ersattes Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. Det, samt att vi har reviderat indelningen av mellanområden (från 30 till 36), gjorde att vi behövde ta fram nya kartor, trots att det inte gått 5 år sedan de senaste.

Kartor som du hittar här:

  • En för hela staden med gränser för Mellanområden (MO) samt Primärområden (PRI).
  • En karta för varje Stadsområde (SO) inklusive gränser för Primärområde och Basområde.

Namnsättning

Stadsområde, Mellanområde och Primärområde har både ett nummer och ett namn, t ex stadsområde "01 Nordost", mellanområde "10 Östra Angered" eller primärområde "101 Kungsladugård". Basområde har dock endast ett nummer, fem siffror. De första tre är primärområdets nummer och därefter följer ett löpnummer på två siffror. I kartorna syns endast löpnumret. För att få fram basområdets hela beteckning läggs primärområdets nummer samman med basområdets löpnummer. Exempelvis primärområde 101 (Kungsladugård) och basområde 01, får basområdesbeteckning 10101.  Löpnummer som börjar på 50 och 60 är industriområden och innehåller därför sällan någon befolkning men däremot ofta arbetsplatser.

Områdeskartor i pdf-format:

Göteborg inkl SO, MO och PRI
Stadsområde Nordost
Stadsområde Centrum
Stadsområde Sydväst
Stadsområde Hisingen

Kartorna är fria att använda så länge källa "Göteborgs stadsledningskontor" uppges.
Behöver du områdesindelningen som GIS-skikt? Ladda ner GIS-skikt här.

Har du övriga frågor om vilka kartor som finns att tillgå i kommunen kan du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen kartor@stadsbyggnad.goteborg.se.