Ansök om tillstånd för eget avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen. Om vattentoalett inte ska kopplas till anläggningen behöver du bara göra en anmälan.

Avgift för att ansöka om tillstånd för eget avlopp

Avgift för ansökan

Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift på 9 568 kronor för att handlägga din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Om ansökan gäller en gemensam avloppsanläggning för två eller flera fastigheter tar vi istället ut en avgift per timme för handläggningen.

Avgift för slutbesiktning

Vi tar ut en avgift per timme för slutbesiktning. Slutbesiktningen omfattar den tid vi lägger ner på förberedelser, själva inspektionen och tillhörande resa, granskning av kontrollrapport samt upprättande av beslut. Det ingår alltså inte i avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd.

Avgift för anmälan av anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten

Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det att du gör en anmälan till miljöförvaltningen. Då tar vi ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

Timavgiften

Mer information om timavgiften finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.

Så här gör du

 1. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha

  Avloppsanläggningen måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. Miljöförvaltningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar men du måste själv bestämma vilken anläggning du vill ha. Generellt så ställer vi krav på hög skyddsnivå för miljöskydd och normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd. När vi fått in din ansökan gör vi en bedömning av vad som gäller för just din fastighet. Här finns en lista över entreprenörer i Göteborg. Kontakta gärna miljöförvaltningen innan du lämnar in din ansökan om du har frågor.
 2. Fyll i och skicka in blanketten

  Fyll i och skicka in: ansökningsblanketten När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ansöka om så skickar du in en ansökan/anmälan till oss tillsammans med situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten. Räkna med att det tar omkring åtta veckor innan du får ett beslut.
 3. Miljöförvaltningen bedömer din ansökan

  När du lämnat in din ansökan så gör vi bedömning av vilka krav som en avloppsanläggning på just din fastighet måste nå upp till. Sedan avgör vi om anläggningen som du vill ha klarar de kraven. Vi kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar. Om vi saknar någon uppgift för att kunna göra en bedömning får du ett brev där vi ber dig skicka in det vi saknar. Om vi bedömer att anläggningen klarar kraven kontaktar vi dig för att boka tid för ett besök på din fastighet. Fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får tillfälle att yttra sig över ansökan.
 4. Du får ett beslut

  Efter att vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende. Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd. Om vi däremot är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte.
 5. Nu kan du anlägga

  Nu kan du anlägga din anläggning. Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet. Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.
 6. Innan du täcker över din anläggning med jord vill vi titta på den

  Du får inte börja använda anläggningen innan vi gjort en slutlig kontroll. Ring oss i god tid, minst tre dagar innan du vill att vi ska komma, och boka en tid. Om vi av någon anledning inte skulle ha möjlighet att komma så är det viktigt att du eller entreprenören tar foton under arbetets gång och skickar in till miljöförvaltningen. I samband med anläggning ska du tillsammans med din entreprenör fylla i kontrollrapporten som du fick tillsammans med ditt tillståndsbeslut. Du kan även hitta kontrollrapporten här. Kontrollrapporten ska sedan skickas in till miljöförvaltningen eller lämnas över vid kontroll. Om vi inte har några anmärkningar får du ett protokoll från oss och efter det kan du använda din anläggning. Vi tar ut en avgift per timme för slutbesiktning.