Ansök om tillstånd för eget avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen.

Avgift för att ansöka om tillstånd för eget avlopp

Avgift för ansökan

Miljöförvaltningen tar ut en fast avgift för att för att handlägga din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. Avgiften för handläggningen är 8 timmar multiplicerat med timavgiften.

Information om timavgiften finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

Om ansökan gäller en gemensam avloppsanläggning för två eller flera fastigheter tar vi istället ut en avgift per timme för handläggningen.

Avgift för anmälan av anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten

Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen. Då tar vi ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

Tillstånd i vissa områden

I vissa områden behöver du tillstånd även för att inrätta ett bad-, disk- och tvättvattenavlopp. Det är reglerat i Göteborgs Stads lokala föreskrifter. Titta på kartan för att se vilka dessa områden är. Du kan också kontakta miljöförvaltningen för att ta reda på om det gäller där du bor.

Karta: Områden där tillstånd krävs för inrättande av anläggning för bad-, disk- och tvättvatten

Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs Stad

Vattenskyddsområde, Gävso

I den inre skyddszonen för det nya vattenskyddsområdet GÄVSO krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning. Du kan se om just din fastighet ligger inom vattenskyddsområdet för GÄVSO här: Karta och föreskrifter 

Komplementbyggnader? Kontakta miljöförvaltningen

Ska du bygga en komplementbyggnad med vatteninstallationer till din fastighet kan det krävas en anmälan eller ansökan till miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen innan du installerar en ny komplementbyggnad och kopplar på den till din nuvarande avloppsanläggning.

Timavgiften

Information om timavgiften finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

Så här gör du

Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha

Avloppsanläggningen måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. Miljöförvaltningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar men du måste själv bestämma vilken anläggning du vill ha. Generellt så ställer vi krav på hög skyddsnivå för miljöskydd och normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd.

Ställer vi krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd, alltså smittskyddsrening, ska reningstekniker som är förtillverkade, till exempel UV-ljus, vara testade av en tredje part i fält under nordiska förhållanden.
E-coli och ytterligare en bakterie som finns i avloppsvatten ska presenteras i testresultatet.

När vi fått in din ansökan gör vi en bedömning av vad som gäller för just din fastighet. Här finns en lista över entreprenörer i Göteborg. Kontakta gärna miljöförvaltningen innan du lämnar in din ansökan om du har frågor.

Fyll i och skicka in blanketten

Fyll i och skicka in blanketten Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår 
När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ansöka om så skickar du in en ansökan/anmälan till oss tillsammans med situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten. Det tar 3-6 månader innan du får ett beslut.

Miljöförvaltningen bedömer din ansökan

När du lämnat in din ansökan så gör vi bedömning av vilka krav som en avloppsanläggning på just din fastighet måste nå upp till. Sedan avgör vi om anläggningen som du vill ha klarar de kraven. Vi kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar. Om vi saknar någon uppgift för att kunna göra en bedömning får du ett brev där vi ber dig skicka in det vi saknar. Om vi bedömer att anläggningen klarar kraven kontaktar vi dig för att boka tid för ett besök på din fastighet. Fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får tillfälle att yttra sig över ansökan.

Du får ett beslut

Efter att vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende. Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd. Om vi däremot är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte.

Nu kan du anlägga

Nu kan du anlägga din anläggning. Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet. Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.

Slutbesiktning

Det är viktigt att du eller entreprenören tar foton under arbetets gång på avloppsledningar, avloppsanläggningen och utsläppspunkten innan det nya avloppet har täckts över med jord.

OBS! Om du behöver ändra placering av ditt avlopp under grävarbetet, måste du kontakta miljöförvaltningen. 

I samband med anläggning ska du tillsammans med din entreprenör fylla i kontrollrapporten som du fick tillsammans med ditt tillståndsbeslut. Du kan även hitta kontrollrapporten här

Kontrollrapporten och foton ska sedan skickas in till miljöförvaltningen. Om vi inte har några anmärkningar får du ett protokoll från oss.

Cirka ett år efter att vi har skickat ut protokollet kommer vi ut och tittar på ditt nya avlopp.