Frågor och svar om ultrafilter

Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten. Klimatförändringarna kan göra att smittbärande mikroorganismer i våra vattendrag, som till exempel vår dricksvattentäkt Göta älv, ökar. Därför har Göteborgs Stad investerat 400 miljoner kronor i modern teknik, ultrafilter.

Varför har vi installerat ultrafilter?

Svar: Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten och framtida klimatförändringar kan göra att råvattenkvaliteten försämras. Så ultrafilter är en investering för framtiden.

Vad är ultrafilter?

Svar: Ultrafilter består av tunna spagettiliknande ihåliga plaströr perforerade med minimala hål, mindre än ögat kan uppfatta. I dessa pyttesmå hål fastnar eventuella mikroorganismer och det rena vattnet pressas ut genom hålen.

Hur mycket har det kostat att installera ultrafilter på Lackarebäcks vattenverk?

Svar: 400 miljoner kronor.

Har priset på dricksvattnet ökat för göteborgarna när vi fått ultrafilter?

Svar: 2016 ökade kostnaderna för vatten och avlopp med knappt 100 kr/år och göteborgare, alltså mindre än 10 kr i månaden. Men prisökningen beror inte bara på den nya ultrafilteranläggningen utan på alla investeringar Kretslopp och vatten gör, till exempel nya vatten- och avloppsledningar och renovering av det befintliga nätet. 

Har sjukdomsutbrottet i Östersund 2010, då nästan hälften av befolkningen blev sjuk på grund av dricksvattnet, påverkat investeringen som görs i Göteborg?

Svar: Beslutet om att installera ultrafilter i Lackarebäck togs innan händelserna i Östersund. Men händelserna i Östersund gjorde att vi började titta hur vi kunde öka säkerheten även på Alelyckans vattenverk. Eftersom inte båda verken kan vara byggarbetsplatser samtidigt, (ett verk måste kunna gå utan de störningar det innebär att bygga om) beslutade vi att göra en mellanlösning och installera UV-ljus på Alelyckan. Målet är att installera ultrafilter även på Alelyckan.

När ska ultrafilter installeras på Alelyckan?

Svar: En förstudie har genomförts och de politiska besluten väntas under hösten 2018. Under förutsättning att beslut fattas under 2018, räknar vi med att anläggningen är klar 2026.

Att installera ultrafilter även på Alelyckan innebär väldigt stora investeringar – är det verkligen värt det?

Svar: De samhällsekonomiska analyser som gjorts visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i ultrafilter jämfört med vad det skulle kosta om ett större sjukdomsutbrott skulle drabba Göteborg. De visar också att det är mer lönsamt att göra investeringen nu än att vänta.

Vad är skillnaden på UV-ljus och ultrafilter?

Svar: Ultrafilter tar bort mikroorganismer som kan göra oss sjuka, UV-ljus inaktiverar dem.

UV-ljus dödar mikroorganismerna i vattnet. Hur påverkas man om man går omkring med en massa döda mikroorganismer i kroppen?

Svar: Mag- och tarmkanalen innehåller höga halter av levande och döda mikroorganismer. Mängden döda mikroorganismer i UV-behandlat dricksvatten är däremot mycket låg i jämförelse.

Om UV-ljus också är en effektiv metod mot farliga mikroorganismer varför lägger ni då så mycket mer pengar på att installera ultrafilter?

Svar: Ultrafilter är en oberoende barriär som fungerar även om ett tidigare steg i reningsprocessen havererar. Om det t ex blir problem med den kemiska fällningen så fungerar ultrafiltertekniken ändå. Det gör inte UV-ljus. Därför är ultrafilter en säkrare metod.

Är det större risk att bli sjuk av vattnet om man bor i ett område som får sitt vatten från Alelyckan, t ex i nordöstra Göteborg?

Svar: Nej. Vi har mycket god övervakning över processen både i Alelyckan och i Lackarebäck. Vi har onlineövervakning dygnet runt som larmar om något inte står rätt till och vi tar regelbundet massor av prover. Dessutom har vi manuell övervakning som innebär att vi dagligen går runt på vattenverken och lyssnar och luktar.

Kraven på dricksvattenproduktionen är höga, och vi har mycket god kontroll på allt vattnet som lämnar båda vattenverken.

Man liknar ibland ultrafiltren med plastspagetti. Hur vet ni att plasten inte är farlig?

Svar: Vi är mycket noga med materialvalet på alla material som kommer i kontakt med vattnet. Det gäller självklart även ultrafilter.

Lite bakterier sägs ju vara nyttigt. Kan vattnet bli för rent?

Svar: Nej. Det är inte destillerat vatten vi skickar ut i ledningsnätet. Däremot har vi tagit bort alla sjukdomsframkallande bakterier i dricksvattnet.

Man pratar om att framtida klimatförändringar kan påverka råvattnet. Har ni redan sett att det är så? Om inte, när tror ni att det blir så?

Svar: Generellt ser vi att det blivit vanligare med extremt väder t ex regnigare somrar, varmare höstar, kraftigare stormar och blötare vintrar. Detta kan bidra till fler översvämningar, till exempel. När betesmarker blir översvämmade kan avföring från boskap sköljas ut i vattendragen.

Om det kommer stora mängder vatten vid samma tillfälle ökar risken för skred och kommuner uppströms Göta älv kan tvingas brädda, alltså släppa ut orenat avloppsvatten i älven. Allt detta påverkar vattnet i Göta älv, där vi tar vårt råvatten. Om det händer stänger vi intaget av älvvatten från Göta älv.

Har Göteborg haft några vattenburna sjukdomsutbrott?

Svar: Inte i modern tid, men under 1800-talet hade vi koleraepidemier och i början på 1900-talet tyfoidfeber.

Hur säkert är dricksvattnet i Göteborg nu?

Svar: Göteborgarna kan känna sig trygga med sitt kranvatten. Dricksvattnet är så säkert att man kan dricka det varje dag i 5000 år utan att bli sjuk.

Kan jag som göteborgare göra något för att minska risken att bli sjuk på grund av dricksvattnet?

Svar: Kretslopp och vatten ansvarar för att dricksvattnet som du får i kranen är hälsosamt. Men alla göteborgare har ansvar för hur samhället vi lever i ser ut. Att vara rädd om våra vattendrag och följa våra föreskrifter inom vattenskyddsområden och när det gäller enskilt avlopp, att inte sprida bekämpningsmedel och kemikalier är exempel på sådant alla kan bidra med för att råvattnet i Göta älv ska hålla en hög kvalitet.