Vem kan få en god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

Ett godmanskap kan vara ett tillfälligt uppdrag i ett redan pågående förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, eller beslutas som ett nytt fristående uppdrag. Den som har en god man kallas huvudman.

God man på grund av hälsoskäl

Du som är myndig, det vill säga över 18 år, och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen kan ansöka om att få en god man. För att få en god man ska dock ditt hjälpbehov inte kunna tillgodoses på annat sätt. Kan ditt hjälpbehov exempelvis tillgodoses genom fullmakt till någon anhörig eller via insatser från socialtjänsten så behöver du inte en god man. Ett godmanskap kan bestå av tre delar som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”.

Tingsrätten fattar beslut om någon ska få en god man. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap ska upphöra. 

God man vid motstridiga intressen

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn. 

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndaren du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

God man för bortavarande eller okända personer

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen finns.

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndarverksamheten du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.