Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndaren har i uppdrag att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Göteborg har man valt att ha en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Nämnden har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.

I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän på överförmyndarverksamheten som ansvarar för utredningen. Nämnden har i vissa ärenden överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstemän på överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarens tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare 

Överförmyndarnämndens granskning av gode män, förvaltare och förmyndare styrs av regler i föräldrabalken. Förutom att granska de ekonomiska redovisningar som lämnas in fattar nämnden beslut i vissa ärenden där överförmyndarens medverkan är nödvändig. Till exempel kan en god man eller förvaltare inte sälja eller köpa fastigheter eller bostadsrätter utan överförmyndarens godkännande.

Överförmyndaren har utreder även klagomål på gode män och förvaltare.