Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är ge det stöd som behövs till den person som har funktionsnedsättning. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Anhöriga och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt för barnet, ungdomen eller den vuxne. 

 Broschyr om avlösarservice i hemmet

Information och regler

Avlösningen är kostnadsfri. Du som förälder får dock betala eventuella kostnader i samband med utflykter.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till avlösarservice i hemmet:

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet