Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till i Göteborg.

Trafikregler

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen (SFS nr 1998:1276) och i vägmärkesförordningen. I trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om våra vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Utanför vägar får man nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen (SFS nr 1975:1313) och terrängkörningsförordningen(1978:0594).

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats. Där står det om såväl stannande och parkering som om andra trafikregler.

Karta över tätbebyggt område i Göteborg

Lokala regler och föreskrifter

I Göteborg beslutar kommunen genom stadsmiljönämnden vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla. I dag finns cirka 8 600 lokala trafikföreskrifter samt ett antal tillfälliga föreskrifter. Alla lokala trafikföreskrifter hittar du på Svensk trafikföreskriftssamling. Om du vill få reda på mer om regler eller föreskrifter kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen.

Vissa generella trafikregler om bland annat bashastigheten 50 respektive 70 km/h är kopplade till vad som räknas som tättbebyggt område. Grunden är att inom tättbebyggt område får du inte köra fortare än 50 km/h och utanför tättbebyggt område inte fortare än 70 km/h. Det kan finnas lokala avvikelser uppåt och neråt, till exempel en sänkning till 30 km/h på en viss sträcka inom tättbebyggt område eller en höjning till 90 km/h utanför tättbebyggt område.

Karta tättbebyggt område som gäller från och med 2014-09-15

I Göteborg har vi några allmänna lokala trafikföreskrifter som inte är utmärkta med skyltar, varav en del berör parkering. Dessa är din skyldighet som trafikant att känna till. Här hittar du de allmänna lokala trafikföreskrifterna som pdf.

Enskild väg

En enskild väg är en väg som ägs och sköts av enskilda markägare eller av organisationer, exempelvis samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar. Läs mer om vad som gäller kring enskild väg på följande sidor:

Filer och dokument