Mätplatser

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Göteborgs Stad och Luftvårdsförbundet har totalt sju mätstationer i Göteborgsområdet.

Mätningar av luftkvalitet

Miljöförvaltningen mäter luftkvaliteten vid två fasta mätstationer - på taket till köpcentret Nordstan och i gatunivå i Haga. Staden är också medlem i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen som har ytterligare två mätstationer i Göteborgsområdet – en i Gårda och en i Mölndal centrum. Luftvårdsförbundets stationer sköts sedan 2018 av IVL Svenska miljöinstitutet.

Göteborgs Stad äger även tre mobila mätvagnar som kan flyttas runt i staden för att kartlägga luftsituationen på platser där kontinuerliga mätningar saknas. Oftast mäts luften på en plats i minst ett år. Resultaten kan användas för att validera beräkningar av luftkvaliteten i Göteborg. Läs mer om beräkningar på sidan Så övervakas luften.

På samtliga av Göteborgs Stads mätstationer mäts partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). På de fasta stationerna mäts även fina partiklar (PM2,5), och på Femman mäts marknära ozon (O3). För partikelmätningarna används en teknik som kallas TEOM. För kväveoxider och marknära ozon används mätmetoden kemiluminiscens.

Meteorologiska mätningar

För att tolka mätningar av luftkvalitet krävs bra information om väder och vind. Vid de flesta stationer mäts därför vindhastighet, vindriktning och temperatur. Miljöförvaltningen har också två meteorologiska master, en vid Skansen Lejonet och en vid Åbyvallen. Vid de meteorologiska masterna mäts temperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, nederbörd, solinstrålning och lufttryck.

Mätplatser

Här kan du läsa mer om var mätstationerna är placerade samt vilka luftföroreningar och meteorologiska data som mäts på respektive plats.

Femman

På taket till köpcentret Femman i östra Nordstan ligger miljöförvaltningens huvudstation. Här har luftföroreningar mätts sedan 1987. Innan dess var stationen placerad på taket till GP-huset vid Polhemsplatsen, cirka 400 meter längre österut.

De luftföroreningar som mäts på Femman är partiklar (PM10 och PM2,5), kväveoxider (NO, NO2, NOx) och marknära ozon (O3). På taket finns en vindmast som mäter vindförhållandena på 35 meters höjd. Dessutom mäts solinstrålning, nederbördsmängd, relativ fuktighet, lufttryck och temperatur här. 

Haga

I Haga mäts luftföroreningar med syftet att spegla den luft som människor utsätts för i marknivå vid en vältrafikerad gata. I korsningen Vasagatan Sprängkullsgatan står ett grått skåp med utrustning för att mäta partiklar (PM10 och PM2,5). I korsningen Sprängkullsgatan Haga Östergata mäts kväveoxider (NO, NO2, NOx). De meteorologiska parametrar som mäts på platsen är temperatur och luftfuktighet.

Mobil 1

Mobil 1 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också vindhastighet och vindriktning.

Mätvagnen står uppställd på Övre Husargatan. Syftet med placeringen är att komplettera de mätningar som görs i Haga, eftersom förutsättningarna för mätstationen Haga har förändrats i och med kraftigt minskade trafikmängder.  

Mobil 2

Mobil 2 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också temperatur, vindhastighet och vindriktning.

Mätvagnen står uppställd på Lindholmsallén, där många stora infrastruktur- och byggprojekt pågår och planeras. Syftet med placeringen är att få ett bättre underlag i bedömningarna av luftkvalitet i området.

Mobil 3

Mobil 3 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också temperatur, vindhastighet och vindriktning. För närvarande görs inga mätningar med Mobil 3.

Luftövervakning med sakernas internet

Göteborgs Stad testar att övervaka luftkvalitet med billigare och enklare sensorer. Vi undersöker hur vi kan använda sakernas internet för att ta fram nya mätverktyg för att utveckla miljöövervakningen. Sakernas internet är föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Göteborgs Stad är med i ett projekt som testar sensorerna där Västlänken byggs. Läs mer om projektet på www.loviot.se och mer om sensorer på Luftmätning med sensorer.