Mål: Ingen övergödning

Utsläppen av gödande ämnen i mark och vatten i Göteborg ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

"Utsläppen av gödande ämnen i mark och vatten i Göteborg ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Det är kommunfullmäktiges mål för Ingen övergödning

Når vi målet?

Vi bedömer att målet är möjligt att nå med ytterligare åtgärder och trenden är positiv.

Utsläpp av kväve och fosfor generellt till vatten i Göteborg har minskat sedan 2002 och denna minskning är statistiskt signifikant. Vi blir sakta bättre på att minska våra utsläpp, men vi får räkna med att det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Fordons- och sjöfartstrafik står för de största utsläppen av kväve till omgivningen. Dessa utsläpp har minskat. Göta älv och Kattegatt står för den största delen av fosforbidraget till våra kustvatten. Älvens avrinningsområde omfattar långt mer än Göteborgs stad och sträcker sig ända upp till Vänern i norr. Längs älven sker utsläpp av fosfor och kväve till vatten från åkermark, enskilda avlopp, industrier och skogsmark.

Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket är den största punktkällan till kväve- och fosforutsläpp i Göteborg och de har förbättrat sin rening av avloppsvatten och lyckats minska sina utsläpp avsevärt sedan 1990.

Vad krävs för att nå målet?

För att nå målet och bibehålla den nivån krävs det att vi minskar alla utsläpp av näringsämnen där vi kan och bromsar utsläppen till vattenmiljön. Vi behöver genomföra åtgärderna i handlingsplanen för Göteborgs Stads miljöprogram, men det krävs också att andra aktörer i samhället genomför åtgärder för att minska övergödningen. När det gäller miljöersättning till jordbruk för att minska läckage genom anpassat brukande styrs detta på EU-nivå. Överfiske kan också ge kraftiga övergödningseffekter om det är ett stort fisketryck på toppredatorer (som till exempel torsk) som gör att fiskar som lever av djurplankton och betare ökar och därmed också innebär en ökad förekomst av växtplankton och fintrådiga alger.

För att kunna uppnå god vattenstatus (enligt EU:s vattendirektiv och vattenförvaltningsförordningen) i alla Göteborgs vattenförekomster behöver kommunens arbete med åtgärdsprogram för vatten stärkas. En bra början vore att skapa lokala åtgärdsprogram för varje avrinningsområde. Miljökvalitetsnormer för vatten behöver behandlas tidigt i planprocesser och tydligt ingå i Göteborgs Stads översiktsplanering. Vi behöver även kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs. Detta är ett medansvar som Sveriges kommuner har enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, lagar och förordningar (till exempel miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen, plan- och bygglagen) samt hårdare krav efter den så kallade Weserdomen i EU-domstolen.

Delmål - Minskade fosforutsläpp till vatten

”Utsläppen av fosfor i Göteborg ska minska till under 40 ton per år till år 2020. Målet motsvarar en minskning med 47 procent jämfört med år 2002. ”

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare, snarlika, formuleringen:

"Fosforutsläppen till vatten i Göteborg ska minska till under 40 ton per år till år 2015. Målet motsvarar en minskning med 47 procent jämfört med år 2002."

Delmålet uppnåddes tillfälligt 2016 men inte för 2017. Trenden är positiv sedan 2002 men neutral sedan 2012.

Delmål - Minskade kväveutsläpp till vatten

”Utsläppen av kväve i Göteborg ska minska till under 1000 ton per år till år 2020. Målet motsvarar en minskning med 41 procent jämfört med år 2002. ”

Ovanstående formulering gäller från september 2018 då kommunfullmäktige beslutade att revidera målet. Det har inte gjorts någon uppföljning sedan dess. Den senaste bedömningen av målet är enligt den tidigare formuleringen:

"Kväveutsläpp till vatten i Göteborg ska minska till under 1 200 ton per år till år 2015. Målet motsvarar en minskning på 30 procent jämfört med år 2002."

Delmålet uppnåddes nästan 2017 och trenden är positiv.

Delmål - Minskade utsläpp av kväveoxider till luft

"Utsläppen av kväveoxider i Göteborg ska minska till under 7 500 ton/år till år 2015 jämfört med år 2006 (30 procents minskning)."

Delmålet har uppnåtts och trenden är positiv.