Mål: Begränsad klimatpåverkan

2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.

"2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser."
Det är kommunfullmäktiges mål för Begränsad klimatpåverkan.

Når vi målet?

Miljöförvaltningen bedömer att målet kommer att bli mycket svårt att nå, även om ytterligare åtgärder sätts in. Trenden är neutral.

Målet avser Göteborgs utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid, metan och lustgas, både från konsumtion och från produktion. När mängden växthusgaser i atmosfären ökar påverkas jordens klimat och den globala medeltemperaturen ökar. Målnivån för 2050 tolkas utifrån ett konsumtionsperspektiv. Enligt den senaste beräkningen ligger Göteborgs konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på runt åtta ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (Bolin, et al., 2013).

En hållbar och globalt rättvis utsläppsnivå år 2050 anses vara nettonollutsläpp för växthusgaser (FN:s klimatpanel IPCC, 2014). Växthusgaser som släpps ut i atmosfären blir kvar under lång tid. När mänskliga aktiviteter inte längre orsakar en ökning av växthusgaser i atmosfären har vi så kallade nettonollutsläpp.

I klimatavtalet som togs fram i Paris i december 2015 är målet att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader och sträva efter att begränsa den till under 1,5 grader (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015). Beräkningar pekar på att världen måste minska utsläppen dubbelt så fort för att nå ett 1,5 gradersmål jämfört med ett 2 gradersmål (Quéré, et al., 2017).

Lokala siffror för konsumtionsrelaterade utsläpp, för energianvändning och flygresor tyder på att utsläppen för Göteborg följer den nationella trenden, som visar att de totala konsumtionsbaserade utsläppen har ökat med 6 procent sedan början av nittiotalet.

Vad krävs för att nå målet?

Göteborgs Stad har stora möjligheter att minska utsläpp både direkt och indirekt samt skapa goda förutsättningar för invånare och näringsliv att minska sin klimatpåverkan. Men för att kunna nå våra mål krävs också nationella och internationella åtgärder i form av styrmedel och lagstiftning som skapar ett hållbart ramverk för näringsliv och medborgare.

Staden behöver satsa på energieffektivisering i bostäder, lokaler och i transporter såväl som utbyte av fossila energikällor till förmån för biobaserade bränslen och andra förnybara alternativ såsom vind- och solel. Stadsplanering och andra styrmedel behöver användas för att minska biltrafiken och för att främja alternativen, såsom kollektivtrafik och cykel. Offentlig och privat konsumtion av kött och mejeriprodukter måste minska, medan återanvändning och återvinning av till exempel kläder, möbler och elektronik måste öka. Den starkt ökande trenden med fler privata flygresor behöver brytas. Det strategiska arbetet som staden planerar på dessa områden finns beskrivet i styrdokumentet ”Klimatsstrategiskt program för Göteborg”.

I kommunfullmäktiges budget för 2017 gavs miljöförvaltningen, tillsammans med förvaltningen för inköp och upphandling, lokalförvaltningen och trafikkontoret i uppdrag att ta fram en utredning av vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet som antogs vid FN:s konferens COP21. Utredningen kommer vara klar under hösten 2018.

Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020

"2020 ska utsläppen av koldioxid från den icke-handlande sektorn i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990."

Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå och trenden är neutral.

Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från produktion till 2035

"2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person."

Vi bedömer att delmålet blir svårt att nå men trenden är positiv.

Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från konsumtion till 2035

"2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person."

Vi bedömer att delmålet blir mycket svårt att nå och trenden är negativ.

Delmål - Minskad energianvändning

"Energianvändningen i bostäder ska minska med minst 30 procent och elanvändningen (exklusive industrin och transporter) ska minska med minst 20 procent fram till 2020 i förhållande till användningen 1995."

Vi bedömer att det kommer bli svårt att nå delmålet och trenden är neutral.