Sharing City Göteborg

Under de senaste åren har delningsekonomin vuxit fram i Göteborg och handlar om hur invånare och aktörer kan få tillgång till saker och tjänster genom att till exempel dela, byta, låna eller hyra. Delningsinitiativen kommer från såväl kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna själva.

Att vara en Sharing city handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekono­min, och hur det kan bidra till att nå stadens hållbarhetsmål.

Ett tydligt fokus finns på att underlätta för en hållbar konsumtion och livsstil i Göteborg. Det handlar om att möjliggöra så att aktörer och invånare i större utsträckning kan dela på resurser som: va­ror, utrymme, tid, talanger, kunskap och informa­tion. Samtidigt handlar det om hur staden kan ta till vara på den innovationskraft, engagemang och entreprenörskap som bubblar upp inom delnings­ekonomin.

Testbädd Sharing City Göteborg

Under åren 2017-2021 pågår det nationella pro­grammet Sharing Cities Sweden där Göteborg tillsammans med Stockholm, Malmö och Umeå ingår. I städerna bildas så kallade testbäddar för att utveckla, testa och utvärdera delningstjänster i städerna. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer kan utveckla och testa nya produkter, tjänster och processer.

Genom satsningen kan Göteborg som stad stärka upp det redan pågående arbetet inom delnings­ekonomin. Det finns ett behov av mer kunskap om och hur delningsekonomin bidrar till en hållbar utveckling och hållbar konsumtion. Utvärdering av olika modeller och tjänster inom delningseko­nomin, effekter och hur olika målgrupper berörs av dem är därför en central del i testbädden.

Nya lösningar för att underlätta delande

Det övergripande målet med programmet är att hitta nya lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Exempelvis kan det handla om minskad resursanvändning som samtidigt främjar en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i staden. Det kan bland annat uppnås genom:

  1. samutnyttjande av ytor. Exempelvis lokaler, boende, grönstruktur och delade offentliga rum
  2. samutnyttjande av varor och tjänster. Exempelvis verktyg, kläder och leksaker.

Testbäddarna kompletteras med ett nationellt nav för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte som samordnas av Lunds universitet. Programmet genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och civilsamhälle.

Flera aktörer samverkar

I Göteborg samordnas Sharing City arbetet av Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice. Andra partners i testbädden är Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening och Coompanion.

Programmet Sharing Cities Sweden är en del av Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer på www.sharingcities.se eller följ Göteborgs testbädd på Facebook, Instagram och Twitter.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller idéer som kan bidra till utvecklingen av Göteborg som en Sharing City är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson är Tove Lund, Samordnare Sharing City Göteborg

E-post: tove.lund@kom.goteborg.se