Sharing City Göteborg

Under de senaste åren har delningsekonomin vuxit fram i Göteborg och handlar om hur invånare och aktörer kan få tillgång till saker och tjänster genom att till exempel dela, byta, låna eller hyra. Delningsinitiativen kommer från såväl kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna själva.

Att vara en Sharing city handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekono­min, och hur det kan bidra till att nå stadens hållbarhetsmål.

Ett tydligt fokus finns på att underlätta för en hållbar konsumtion och livsstil i Göteborg. Det handlar om att möjliggöra så att aktörer och invånare i större utsträckning kan dela på resurser som: va­ror, utrymme, tid, talanger, kunskap och informa­tion. Samtidigt handlar det om hur staden kan ta till vara på den innovationskraft, engagemang och entreprenörskap som bubblar upp inom delnings­ekonomin.

Testbädd Sharing City Göteborg

Under åren 2017-2021 pågår det nationella pro­grammet Sharing Cities Sweden där Göteborg tillsammans med Stockholm, Malmö och Umeå ingår. I städerna bildas så kallade testbäddar för att utveckla, testa och utvärdera delningstjänster i städerna. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö där olika aktörer kan utveckla och testa nya produkter och tjänster.

Genom satsningen har Göteborg som stad kunnat stärka upp det redan pågående arbetet med delnings­ekonomin. Programmet bidrar till ökad kunskap om och hur delningsekonomin bidrar till en hållbar utveckling och hållbar konsumtion. Utvärdering av olika modeller och tjänster inom delningseko­nomin, effekter och hur olika målgrupper berörs av dem är därför en central del i testbädden.

Nya lösningar för att underlätta delning

Det övergripande målet med programmet är att hitta nya lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Det handlar om att öka resurseffektiviteten ur ett miljö- och klimatperspektiv, men också hur vi samskapar en stad med tillit och mer jämlik tillgång till resurser. Det handlar också om hur Göteborg kan ta vara på den innovationskraft, engagemang och entreprenörskap som finns inom delningsekonomin.

 Det kan bland annat uppnås genom:

 1. att dela och få tillgång till varor och tjänster. Exempelvis verktyg, kläder, leksaker och mobilitetslösningar
 2. samnyttjande av ytor. Exempelvis lokaler, boende, grönstruktur och delade offentliga rum

Testbäddarna kompletteras med ett nationellt nav för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte som samordnas av Lunds universitet. Programmet genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och civilsamhälle.

Sharing Citys webbinarier 2021

Sharing City Göteborg bjuder i slutfasen av projektet in till en webbinarieserie med tre teman för att dela lokala lärdomar, lyfta möjligheter och utmaningar med delningsekonomin, samt inspirera och driva Göteborg framåt i frågorna. 

Läs mer om webbinarieserien: Program webbinarier Sharing City Göteborg

Inspelning Att driva och utveckla delningstjänst: Webbinarium 1: Sharing City Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Inspelning Delningsekonomins värden och stadens roll: Webbinarium 2 Sharing City Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Webbinarium 1: Att driva och utveckla delningstjänst

 • Webbinarium 2: Delningsekonomins värden och stadens roll

  Webbinarium 3: Delningsekonomi som verktyg i stadsutvecklingen

  22 september, kl 13-15:30. Program och anmälan kommer i augusti.

  Flera aktörer samverkar

  I Göteborg samordnas Sharing City arbetet av Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice. Andra partners i testbädden är Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening och Coompanion.

  Programmet Sharing Cities Sweden är en del av Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  Läs mer på www.sharingcities.se eller följ Göteborgs testbädd på Facebook, Instagram och Twitter.


  Rapporter Sharing City Göteborg 2018-2021

  Cirkulära mikroföretag - En kvalitativ studie om företagens behov och syn på kommunen

  Under hösten 2020 genomfördes en kvalitativ studie, där 18 stycken så kallade "cirkulära mikroföretag" (främst delningstjänster) intervjuades. Syftet med studien var att förstå företagens behov och vardag, samt öka kunskapen om detta inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Genom att öka kunskapen om företagens behov kan Göteborgs Stad i senare skede titta på förbättringar och lösningar för att underlätta för ett rikt utbud av hållbara varor och tjänster. Studien har finansierats av interna medel för att förbättra företagsklimatet i Göteborg och med medel via testbädd Sharing City Göteborg. Delar av resultatet presenterades under ett webbinarium i december 2020.

  Här kan du se webbinariet i efterhand.

  Göteborgarna och delningsekonomin 2021

  Under våren 2021 genomfördes en marknadsundersökning i form av en enkät. 961 göteborgare svarade på frågor om hållbar konsumtion och delningsekonomi. Syftet med undersökningen var att: få ökad förståelse och kunskap kring boende i Göteborgs Stad och deras kännedom om, attityder till och deltagande i den lokala delningsekonomin. Därutöver är undersökningen också ett underlag för att initiativtagare till delningstjänster och delningsverksamheter ska kunna skapa bättre tjänster som är grundade i användarnas behov. Undersökningen har finansierats med medel från testbädd Sharing City Göteborg.


  Kontaktuppgifter

  Har du frågor eller idéer som kan bidra till utvecklingen av Göteborg som en Sharing City är du välkommen att kontakta oss.

  Kontaktperson är Tove Lund, Samordnare Sharing City Göteborg

  E-post: tove.lund@kom.goteborg.se