Det gör Göteborgs Stad

I staden gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål till år 2020 krävs mer. Därför har vi nu tagit fram Göteborgs första miljöprogram. Många av åtgärderna i programmet handlar om att göra det enklare för dig som bor, besöker eller driver företag i staden att göra bra miljöval.

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborg håller på att ta fram ett program för biologisk mångfald, som pekar ut vägen för hur staden ska ha ett rikt växt- och djurliv i framtiden. Om kommunfullmäktige beslutar att anta programmet, kommer du att hitta det här.

Barnen ska inte utsättas för miljögifter i sin vardag. Göteborgs Stad ska sluta använda farliga kemikalier inom sina kommunala verksamheter, som till exempel förskolor och skolor. Det är syftet med kemikalieplanen som har fokus på barnens miljö.

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Det pågår många olika slags aktiviteter inom stadens förvaltningar och bolag för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat (små plastkulor). Granulatet riskerar att spridas med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.