Starta en förening

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. Vem som helst kan göra det utan något särskilt tillstånd. I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra.

Hur går det till?

Första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrelse. Den ska fungera fram till det första allmänna mötet då föreningens riktiga styrelse ska väljas av mötesdeltagarna.

De som ingår i interimsstyrelsen tar tag i allt praktiskt inför bildandet av föreningen. De ger medlemmarna förslag på vilka regler (stadgar) som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Interimsstyrelsen ska också föreslå styrelseledamöter, skaffa bank- eller plusgirokonto och kalla till möte då föreningen bildas.

Om det finns en etablerad distriktsorganisation (till exempel Göteborgs fotbollförbund eller SVEROK Väst) som kan företräda föreningen, vänder ni er i första hand till dem för att få hjälp med bildandet. De kan också ha synpunkter på vad som ska stå i föreningens stadgar.

Föreningen bildas

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift.

Styrelsen

Styrelsen måste bestå av minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma person.

Till ordförandes uppgifter hör att:
•leda föreningens möten
•ansvara för verksamhetsplaneringen
•föra föreningens talan utåt
•se till att alla beslut genomförs
•godkänna alla räkningar

Till kassörens uppgifter hör att:
•ansvara för föreningens ekonomi
•sköta in- och utbetalningar
•ansvara för medlemsregister och medlemsavgifter
•sköta föreningens försäkringsfrågor

Till sekreterarens uppgifter hör att:
•skriva föreningens protokoll
•sköta föreningens arkiv
•sköta föreningens post

Förutom dessa tre kan styrelsen också ha vice ordförande, ledamöter och suppleanter (ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna).

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. De flesta idrottsföreningar utgår ifrån Riksidrottsförbundets mall.

Vad säger lagen?

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste förstås följa de lagar och regler som finns, till exempel de för skatter och bokföring.

En förening betraktas som så kallad juridisk person när den har stadgar och en styrelse. En juridisk person:
•kan äga saker
•kan teckna avtal
•kan vara arbetsgivare
•kan vara part inför myndighet
•är ansvarig för skulder
•och kan försättas i konkurs.