Investeringsbidrag

Föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar som de äger eller långtidshyr.

Vad är investeringsbidrag och kommunal borgen?

Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av kommunal borgen av idrotts- och föreningsnämnden.

Bidraget kan sökas för nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal. Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Föreningen kan också söka bidraget till renoveringsåtgärder för att föreningen ska kunna behålla eller utöka sina aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Vilka investeringsprojekt prioriteras?

Prioritering sker utifrån nämndens prioriterade mål i idrotts- och föreningsnämndens aktuella budget
Prioritering sker också utifrån:

 • Omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) eller personer med funktionsnedsättning i anläggningen
 • Tillgången på anläggningar i stadsdelen
 • Tillgången på anläggningar av den aktuella typen
 • Föreningens/organisationens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital.

Dessutom prioriteras byggprojekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller tillgänglighetsåtgärder. ​

Vad kan föreningen/organisationen inte få investeringsbidrag för?

Bidrag ges inte för möbler, vitvaror och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i investeringsbidrag ?

Investeringsbidrag

Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor. Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. Bidrag ges med högst 50 procent av byggprojektets kostnad. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget. 

Hur stort lån med kommunal borgen kan föreningen ta?

Lånet bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån förvaltningens ram för lån med kommunal borgen. Kommunal borgen ges för högst 75 procent av byggprojektets kostnad.

Förutsättningar

Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Lån med kommunal borgen ska vara slutamorterade när borgen upphör om inte andra beslut upphäver detta. Borgen som inte använts senast 24 månader efter beslut om borgen upphör att gälla.

När kan föreningen/organisationen söka investeringsbidrag och kommunal borgen?

Investeringsbidrag och kommunal borgen kan sökas två gånger per år. Ansökan ska göras före planerad byggstart och ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas.

Investeringsbidrag kan sökas två gånger per år.

Period 1: 1 januari – 25 februari

Period 2: 1 juli – 25 augusti   

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förändras.

Information och regler

Vad krävs för att få investeringsbidrag?

 • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
 • Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.
 • Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor.
 • Föreningen äger eller långtidshyr anläggningen som ansökan gäller.
 • Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.

​Vad krävs för att få kommunal borgen?

Regler för föreningsbidrag
Här kan du läsa de kompletta reglerna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Regler för föreningsbidrag 2021

Så här gör du

Att göra innan ansökan

 • Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du ta kontakta med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen för att få information om vilket stöd föreningen kan få för att genomföra ett byggprojekt.
 • Ansökan ska lämnas till förvaltningen senast två månader före planerad byggstart och ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas om det inte råder speciella omständigheter.

Ansök via blankett

Föreningen/organisationen ansöker om investeringsbidrag via blankett.

Ansök om investeringsbidrag