Covid-19: Äldreboende

Boende på äldreboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade och besöksförbud har införts. För att minska smittspridning på äldreboendena följer vi Västra Götalandsregionens riktlinjer. Göteborgs Stad vädjar också till anhöriga om att undvika att träffa boende utanför äldreboendet.

Sida uppdaterad: 11 juni 2020 klockan 11.31

För dig som bor på äldreboende

Som boende får du samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner kring måltid och aktiviteter är förändrade. Individuella aktiviteter sker som vanligt, men vi samlar inte alla boende för gemensamma aktiviteter.

Läkarbesöken fortsätter som vanligt men vi försöker undvika läkarbesök som inte är akuta, eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går.

Flytt till och emellan äldreboenden

Innan en flytt till ett äldreboende erbjuds alltid visning av rummet. Eftersom besöksförbud råder erbjuder vi istället visning av rummet via digitala hjälpmedel, till exempel ett videosamtal. Så länge besöksförbud råder genomförs inga flyttar mellan äldreboenden. Om en boende har beslut om flytt mellan två äldreboenden verkställs inte beslutet så länge besöksförbud råder.

För dig som har en anhörig på ett äldreboende

För att skydda hyresgästerna på äldreboenden tog Göteborgs Stad den 12 mars ett beslut att kraftigt begränsa möjligheten till besök på samtliga kommunala äldreboenden och korttidsboenden. Beslutet gäller för närvarande till och med 31 augusti.

Den 30 mars beslutade också regeringen om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden och de har aviserat att besöksförbudet ska förlängas över sommaren.

Säkra träffar med din anhörig utanför äldreboendet

På några av våra äldreboenden finns det en möjlighet för dig och din anhörig på äldreboende att mötas säkert under coronapandemin. Ni kan träffas vid en speciell avdelare av plexiglas, där du sitter på den ena sidan och din anhöriga på den andra.

Du bokar ditt besök via äldreboendets enhetschef, och det är max du och en anhörig till som får vara med på träffen. En personal hjälper din anhörig till platsen och ni kommer tillsammans överens om hur långt besöket blir. Vid överenskommen tid hämtar personalen din anhörig och leder hen tillbaka till sin lägenhet.

Under besöket är vi noga med hygien och handdesinfektion finns på plats vid plexiglaset.

Du kan även ha kontakt med din anhörig på andra sätt, genom exempelvis telefonsamtal eller skicka vykort. I mån av tid hos personalen finns det även möjlighet till videosamtal med din anhörig.

Om ett möte med din anhöriga ändå måste ske utomhus och utan plexiglas uppmanar vi er att vara noga med att hålla stort avstånd till varandra och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök på boendet av särskilda skäl

Om du befinner dig i en situation som gör att ett besök på boendet är väldigt viktigt, exempelvis i livets slutskede, ska du ta kontakt med enhetschefen. Tillsammans kan vi då komma fram till en lösning på hur besök kan gå till.

Ge eller lämna saker till din anhöriga

Om du vill lämna saker till din anhöriga, ring och förbered enheten. Personal kan hämta upp det du vill lämna i entrén.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan känna en större oro i dessa tider. Alla stadsdelsförvaltningar har anhörigstöd tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser. Kontaktuppgifter till anhörigstöd i din stadsdel

Kontakt med äldreboendet

Du kan alltid ringa till boendet där din anhörige bor för att få information om läget. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på Göteborgs Stads information med anledning av covid-19.

Vid konstaterad smitta

Om din anhöriga blir konstaterat smittad informeras du av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal i samråd med Smittskydd, Västra Götalandsregionen. Som anhörig till en boende på en enhet där smitta konstateras får du information från enhetschefen.

För att värna om våra boende och på grund av patientsekretessen kommenterar vi inte andra boendes hälsotillstånd.

Så här jobbar vi för att förhindra smittspridning

Personalen inom äldreomsorgen är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymptom.​
  • Personalen följer basala hygienrutiner, som god handhygien till exempel. ​
  • Personalen följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar smittspridning.

Om smitta misstänkt eller upptäcks på ett äldreboende

All personal får löpande information i hur de ska arbeta för att hindra smittspridning. I personalens dagliga kontakt med de boende är vi därför vaksamma på de som utvecklar symtom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber.

Om personal upptäcker något av dessa symtom kontaktar de sjuksköterskan på boendet. Efter en bedömning tar sjuksköterskan kontakt med läkaren på den vårdcentral där vårdtagaren är listad. Det är sedan läkaren på vårdcentralen som tar beslut om eventuell provtagning och är ansvarig för fortsatt behandling.

Smittade boende avskiljs från övriga och vi strävar efter att begränsa antal personal som arbetar med den smittade så långt det är möjligt.

Skyddsutrustning

I kontakt med boende som visar symtom på covid-19 används, förutom handskar och förkläde, också visir. Vid risk för stänk underifrån, används även munskydd. Inför varje kontakt med boende som har misstänkt eller konstaterad smitta, görs en riskbedömning utifrån de arbetsmoment som ska utföras. Den riskbedömningen avgör vilken skyddsutrustning som ska användas.

Visir som extra försiktighetsåtgärd

Personal kan använda visir när de ska arbeta väldigt nära brukarens ansikte - även om båda två känner känner sig friska.

Läs mer på