Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT

Policyn beskriver styrande principer för Göteborgs Stads arbete med digitalisering och IT, som ett stöd till verksamhetsutveckling. Policyn ska bidra till att säkerställa stadens förmåga att realisera nyttorna av digitalisering och att öka den digitala mognaden.

Policyn utgår från Sveriges Kommuner och Regioners strategi “Utveckling i en digital tid” och pekar ut fyra prioriterade områden inklusive ett antal gemensamma principer att arbeta efter:

  • Styrning och uppföljning
  • Sammanhållen digital service
  • Informationsförsörjning och digital miljö
  • Arkitektur och informationssäkerhet

Policyn gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser i Göteborgs Stad. Här kan du läsa hela policyn.